Gebouwen

Algemeen

De provincie Zuid-Holland heeft verschillende soorten gebouwen in beheer en onderhoud. Een deel van de gebouwen is eigendom en een deel is gehuurd. Het betreft kantoorpanden op de locaties Den Haag evenals de bedieningscentrales, brug- en sluiswachtershuisjes, dienstwoningen, depots/werven en molens. De locatie in Schiedam is volgens planning begin 2017 afgestoten.

Beleid

Provinciale Staten hebben op 3 februari 2016 de Nota Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel Gebouwen 2016-2019, vastgesteld. Beleidsuitgangspunt is hierbij dat een sober en doelmatig kwaliteitsniveau conform NEN-2767 normering op het wettelijk minimum, conditieniveau 3 wordt gehanteerd. Voor de komende 4 jaar staan de volgende kwaliteitsaspecten centraal: functionaliteit, veiligheid en representatie. In uitwerking op deze nota hebben Gedeputeerde Staten in 2016 het Beheerplan Gebouwen 2016-2019 voor planmatig beheer en onderhoud vastgesteld. Een belangrijk onderdeel is het inzichtelijk hebben van een meerjarenonderhoudsplan. Het ‘Beheerplan Gebouwen’ wordt elke vier jaar geactualiseerd.
De verbouwing van het D-gebouw is in 2017 afgerond.
De ontwikkeling van het renovatieplan voor gebouw C zal medio 2018 zijn afgerond. De start van de verbouwing zal medio eind 2018 plaatsvinden. Aspecten van duurzaamheid worden hierin meegenomen.

Meerjarenplan

Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en mede gericht op het actueel houden van de genoemde functionaliteiten. Het onderhoud van het provinciehuis is uitgevoerd op basis van het Beheerplan Gebouwen 2016-2019 en is uitgewerkt in een jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).
Het MJOP voor het provinciehuis is geactualiseerd naar de huidige inzichten en prijsniveau 2015 en gecorrigeerd voor de periode 2015-2030. De hieruit verkregen inzichten worden gebruikt als basis voor het onderhoud, maar vooral om een systeem van planmatig onderhoud te operationaliseren en te optimaliseren. Het vormt mede de basis voor een (kosten) efficiënte aanpak van verbouwingen. Het MJOP is in 2015 vastgesteld.

Voor het C-gebouw is in mei 2016 een Visie vastgesteld om in zijn geheel een eigentijds karakter te geven en aandacht te schenken aan het thema duurzaamheid. Vervolgens is in december 2016 een nader onderzoek gestart om het C-gebouw optimaal duurzaam te renoveren. De resultaten hiervan worden nu nader uitgewerkt inclusief geactualiseerde planning en kostenraming. In september 2016 is gestart met de renovatie van het D-gebouw op basis van het MJOP. Hiermee is tevens het gebouw gebruiksklaar voor de tijdelijke inhuizing van de bewoners van het C-gebouw. Het project werd in juni 2017 bouwkundig opgeleverd.

Onderhoud
De reeds uitgevoerde verbouwingsactiviteiten en investeringen vanuit het MJOP en de Strategische Huisvestings Visie hebben een relatie met de geplande verbouwing van bouwdeel C. Het betreft de in 2017 afgeronde onderstaande werkzaamheden:
•   De slagbomen op het parkeerdek en in de garage zijn vervangen
•   Vervangen van toiletdrukknoppen in gebouw A/B naar waterbesparende drukknopen
•   Vervangen van verlichting voor alle toiletruimtes in A/B naar led verlichting
•   Alle kranen in de toiletten vervangen naar waterbesparende kranen m.b.v. sensoren
•   Vervangen droge blusleidingen
•   Waterwand en waterbakken op het binnenplein gerepareerd en opnieuw gecoat
•   Luxaflex pleinzijde gebouw A/B vervangen
•   Dak veiligheid is aangepast en vervangen aan de geldende eisen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Investeringen gebouwen project SHV programma 5

101

9.405

0

0

Investeringen onderhoud gebouwen MJOP programma 5

0

13.042

650

0

Totaal

101

22.447

650

0