Tabel verbonden partijen

De tabel van de verbonden partijen is onderverdeeld naar de volgende categorieën:

  • gemeenschappelijke regelingen;
  • vennootschappen en coöperaties;
  • stichtingen en verenigingen;
  • overige verbonden partijen.

Deze laatste categorie is opgenomen n.a.v. een aanbeveling door de commissie BBV, in de aanbeveling is aangegeven dat formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door:

  • het ontbreken van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer provinciale geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); én
  • een bestuurlijke belang;

Gelet op bovenstaande beveelt de Commissie BBV aan om deze organisaties gezien het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico’s toch op te nemen in de paragraaf Verbonden partijen. Eind 2017 zal duidelijk worden welke organisaties hiervoor aanvullend voor in aanmerking komen om op te nemen in de paragraaf Verbonden partijen.

 Naam

Financieel belang 2017

Financieel belang 2018

Nominale waarde PZH aandelen / participaties

Intrinsieke waarde PZH aandelen / participaties

VP verwacht resultaat 2018

VP EV 01/01/18

VP EV 31/12/18

VP VV 01/01/18

VP VV 31/12/18

PZH % stem-aandeel 2018

Vertegen-woordiging

Gemeenschappelijke regelingen (1)

DCMR Milieudienst Rijnmond

21.103.549

22.138.658

n.v.t.

n.v.t.

0

3.923.000

2.833.000

7.900.000

7.900.000

37,5

Meervoudig

Omgevingsdienst Haaglanden

5.851.020

6.470.754

n.v.t.

n.v.t.

0

1.439.300

1.164.500

13.858.800

13.420.300

29

Meervoudig

Omgevingsdienst Midden-Holland

2.968.893

2.968.893

n.v.t.

n.v.t.

0

2.558.000

2.353.000

4.435.000

4.141.000

18,81

Meervoudig

Omgevingsdienst West-Holland

2.407.835

2.388.487

n.v.t.

n.v.t.

0

1.181.024

987.943

6.144.322

5.268.652

19

Meervoudig

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

6.615.897

5.962.661

n.v.t.

n.v.t.

0

1.750.000

1.750.000

4.900.000

4.900.000

34,9

Meervoudig

Grondbank RZG Zuidplas

1.520.000

934.000

n.v.t.

n.v.t.

24.000.000

-13.000.000

0

95.500.000

93.500.000

40

Meervoudig

Wegschap Dordtse Kil

387.500

387.500

n.v.t.

n.v.t.

1.465.000

-1.610.000

499.000

28.616.000

22.237.000

42,86

Meervoudig

Totaal gemeenschappelijke regelingen

40.854.694

41.250.953

n.v.t.

n.v.t.

25.465.000

-3.758.676

9.587.443

161.354.122

151.366.952

Vennootschappen en coöperaties (2)

Proav NV

n.v.t.

n.v.t.

0

4.732.755

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b

100

Meervoudig

Warmtebedrijf Infra NV

n.v.t.

n.v.t.

1.800.000

1.222.720

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

8

Enkelvoudig

ROM Drechtsteden Holding NV

n.v.t.

n.v.t.

3.587

3.155

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0,1

Enkelvoudig

ROM Drechtsteden Capital BV

n.v.t.

n.v.t.

10.000.000

8.214.390

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

48,2

Enkelvoudig

InnovationQuater B.V.

n.v.t.

n.v.t.

10.000.000

8.819.536

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

36,1

Enkelvoudig

Delta NV

n.v.t.

n.v.t.

0

487.315

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0,05

Enkelvoudig

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

n.v.t.

n.v.t.

141.806

40.978.899

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

1,1

Enkelvoudig

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

n.v.t.

n.v.t.

4.538

1.757.832

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0,53

Enkelvoudig

Houdstermaatschappij Zuid-Holland

n.v.t.

n.v.t.

19.000.000

16.300.000

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

100

Meervoudig

Totaal vennootschappen en coöperaties

0

0

40.949.931

82.516.602

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Stichtingen en verenigingen (3)

Vereniging Interprovinciaal overleg (IPO)

970.226

970.226

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Regio Randstad in Brussel (P4)

236.000

236.000

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Huis van de Nederlandse Provincies

236.000

236.000

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Vanguard Iniative

11.666

11.666

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Totaal stichtingen en verenigingen

1.442.226

1.442.226

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Overige verbonden partijen (3)

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV (ONW)

n.v.t.

n.v.t.

1.354.534

1.321.885

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

6,8

Enkelvoudig

ROM-Drechtsteden CV

n.v.t.

n.v.t.

561.326

355.293

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

5,2

Enkelvoudig

Houdstermaatschappij Zuid-Holland

n.v.t.

n.v.t.

Totaal overige verbonden partijen

n.v.t.

n.v.t.

1.915.860

1.677.178

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Werkfondsen Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV (2)

Energie

n.v.t.

n.v.t.

7.000.000

6.000.000

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0

Geen

Warmte Participatiefonds

n.v.t.

n.v.t.

12.000.000

10.300.000

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0

Geen

Totaal

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

  1. Gemeenschappelijke regelingen

Provincie Zuid-Holland is ingaande 1/1/2018 geen deelnemer meer in de gemeenschappelijke regelingen Koepelschap Buitenstedelijk Groen, Recreatieschap IJsselmonde, Recreatieschap Midden-Delfland, Recreatieschap Rottemeren, Midden-Delfland, Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Natuur- en Recreatieschap Midden-Holland. Verder heeft in de loop van 2017 de liquidatie plaatsgevonden van de gemeenschappelijke regeling Dobbeplas. Om die reden zijn van deze gemeenschappelijke regelingen geen (financiële) gegevens meer opgenomen in de Begroting 2018. De financiële kengetallen 2018 van de resterende zeven gemeenschappelijke regelingen zijn gebaseerd op de medio 2017 door de Algemene Besturen vastgestelde Begrotingen 2018.

  1. Vennootschappen en coöperaties

De intrinsieke waarde van de aandelen is bepaald op basis van de definitieve Jaarrekeningen 2015 of 2016. De (meerjaren)Begrotingen 2018 van de betreffende negen verbonden partijen zijn nog niet (ter kennisname) aan de provincie aangeboden. Om die reden zijn de gegevens inzake resultaat, eigen vermogen en vreemd vermogen nog niet bekend. Daarnaast is begin 2017 door de provincie de Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV (HZH) opgericht. De omvang van het door de provincie ter beschikking gestelde (aandelen)kapitaal zal gefaseerd over een aantal jaren € 100 mln gaan bedragen. Daarbij is de inschatting dat dit kapitaal ter beschikking wordt gesteld aan minimaal twee (werk)fondsen. De aard en omvang is afhankelijk van het aanbod van innovatieve projecten/bedrijven op het gebied van (duurzame) energie en warmte. De inschatting is dat de investeringen in 2018 nog relatief beperkt zijn voor Energiiq en het Warmteparticipatiefonds en dat de kosten voor de baten gaan.

  1. Stichtingen en verenigingen

In de loop van 2017 heeft de liquidatie plaatsgevonden van Stichting Herontwikkeling Zellingwijk en de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Om die reden zijn geen (financiële) gegevens (meer) opgenomen in deze Begroting 2018. De (meerjaren)Begrotingen 2018 van de betreffende vijf verbonden partijen zijn nog niet (ter kennisname) aan de provincie aangeboden. Om die reden zijn de gegevens inzake resultaat, eigen vermogen en vreemd vermogen nog niet bekend.