Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

In de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2017 is aangegeven dat de provincie ruimte en vertrouwen heeft om de ambities verder te versnellen, te verdiepen en te versterken door middel van incidentele en structurele inzet van middelen. Hierbij is welbewust naar kansen gekeken die nog in de resterende collegeperiode kunnen worden uitgevoerd (of verplicht). In de Begroting 2017 zijn 12 voorstellen benoemd, waarover bij de Voorjaarsnota 2017 een afweging is gemaakt. In deze kijklijn wordt een totaaloverzicht gegeven van de 12 voorstellen gevolgd door een nadere toelichting op een eventuele afwijking ten opzichte van hetgeen in de voorjaarsnota is opgenomen.

Totaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp
(bedragen in €)

Besluit Voorjaarsnota 2017

I/S

R/B

Doel

Actualisatie t.o.v. de Najaarsnota 2017

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

2.000.000

I

R

3.2

Nee

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7.500.000

I

R

3.1

Nee

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

6.000.000

I

B

2.1

Nee

4.000.000

I

B

2.2

Nee

4

Bijdrage aan een Zuid-Hollandse transitiecampus - echt groene groei

5.000.000

I

R

3.1

Nee

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

5.000.000

I

R

3.1

Nee

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4.000.000

I

R

3.1

Nee

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1.000.000

I

R

3.1

Nee

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken

5.000.000

I

R

4.1

Nee

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3.000.000

S

B

2.2

Nee

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1.500.000

I

B

2.2

Nee

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

3.000.000

S

5

Afgerond

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

500.000

I

R

1.6

Nee

500.000

I

B

1.6

Nee

I/S = Incidenteeel / Structureel

R/B = toevoeging aan Reserve of Budget

Toelichting
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de voorstellen waarbij sprake is van een actualisatie ten opzichte van hetgeen in de voorjaarsnota is opgenomen.

 1. Fonds ter financiering van kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

Impulsgelden: Kleinschalige projecten: € 2 mln

Dit bedrag is in de Voorjaarsnota 2017 toegevoegd aan de lasten. De nadere verdeling over de jaren 2017-2019 is in de Najaarsnota 2017 en de Begroting 2018 verwerkt via de reserve mitigatie-energie. Deze bedraagt respectievelijk € 0,8 mln, € 0,6 mln en € 0,6 mln.

 1. Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

Investeringsimpuls

In de Voorjaarsnota 2017 is de investeringsimpuls verwerkt. In totaal is in 2017 voor dit doel € 22,5 mln in de reserve Versterking economie gestort. Het betreft de volgende onderdelen:

 • Waste2chemicals (Chemiecluster Rotterdamse Haven): € 7,5 mln;
 • Transitiecampus: € 5 mln;
 • Investeren in vernieuwing € 5 mln;
 • Extra bijdrage MIT-MKB € 1 mln;
 • Glastuinbouw Westland € 4 mln

De uitvoering vindt grotendeels in 2018 plaats: in dat jaar wordt € 18 mln aan de reserve onttrokken en aan de lasten toegevoegd. Voor Glastuinbouw Westland ligt de nadruk van de uitvoering in 2019 (€ 3,3 mln). De extra bijdrage voor MIT (€ 1 mln) is in 2017 verwerkt.

 1. Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

2.1: € 6 mln
Binnen dit doel wordt, als onderdeel van de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, gewerkt aan:

 • Nieuwe Impuls voor verduurzaming van onze mobiliteit

Bij het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 is voor Duurzame Mobiliteit € 6 mln exploitatiebudget (instandhouding) aan het PZI toegevoegd. Dit zal worden ingezet voor onder andere het behalen van de CO2 ambities voor beheer en onderhoud en in nieuwbouwprojecten.
Binnen dit doel wordt, als onderdeel van de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, gewerkt aan:

  • Nieuwe Impuls voor verduurzaming van onze mobiliteit;
  • Behoud aanbod en verbetering van openbaar vervoer;
  • Oplossen van knelpunten openbaar vervoer.

Doel 2.2: € 4 mln

De impuls van € 4 mln wordt als volgt ingezet: “opschaling inzet brandstofcelbussen op waterstof als onderdeel van Europees project JIVE2”
Subsidieverstrekking vanuit Europa aan PZH is voorzien voor 2018. De bussen komen op de weg omstreeks 2020 / 2021.

 1. Transitiecampus Zuid-Holland

Zie toelichting onder punt 2.

 1. Reservering voor de uitvoering van ‘Investeren in vernieuwing

Zie toelichting onder punt 2.

 1. Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

Zie toelichting onder punt 2.

 1. Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

Zie toelichting onder punt 2.

 1. Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken
  Regionale gebiedsgerichte projecten

In totaal is in 2017 voor deze projecten € 7 mln beschikbaar gesteld (€ 2 mln bij amendement op de Kadernota 2016 en € 5 mln uit het impulsprogramma). Op basis van recente plannen is de fasering van de lasten vanaf 2017 in beeld gebracht. In de jaren 2017-2019 wordt in totaal € 6,2 mln aan de reserve onttrokken. Na verwerking in de Najaarsnota 2017 en de Begroting 2018 resteert een bedrag van € 0,8 mln in de reserve.

 1. Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)
  Binnen dit doel wordt, als onderdeel van de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, gewerkt aan:
 • Nieuwe Impuls voor verduurzaming van onze mobiliteit;
 • Behoud aanbod en verbetering van openbaar vervoer;
 • Oplossen van knelpunten openbaar vervoer.
 1. Oplossen knelpunten openbaar vervoer
  Binnen dit doel wordt, als onderdeel van de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, gewerkt aan:
 • Nieuwe Impuls voor verduurzaming van onze mobiliteit;
 • Behoud aanbod en verbetering van openbaar vervoer;
 • Oplossen van knelpunten openbaar vervoer.
 1. Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)
  In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is het tarief met 3 eenheden verlaagd naar 92 opcenten. Daarna is het tarief twee maal verder verlaagd, en wel bij;
 • De intensiveringsimpuls voor een "Slimmer, schoner, sterker Zuid Holland' in 2016. Het tarief is vanaf 2017 structureel vastgesteld op 91,7.
 1. Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

In de Voorjaarsnota 2017 is de impuls voor het versneld versterken van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving verwerkt. In totaal is in 2017 hiervoor € 1 mln in de reserve Milieuaspecten Omgevingsbeleid gestort. In 2018 wordt de impuls nagenoeg afgerond en wordt € 0,5 mln aan de reserve onttrokken. De Impuls VTH bestaat uit acties die op korte, middellange en langere termijn met nadrukkelijk inbreng van de operationele expertise van de omgevingsdiensten worden uitgevoerd. Via deze impuls wordt actief bevorderd dat de uitvoering van de provinciale VTH taken niet alleen verbeterd door maatregelen die vallen binnen de bevoegdheden van de provincie, maar ook waar deze betrekking hebben op het stelsel of op de inhoud van wetten en Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In de brief met kenmerk PZH-2017-582881398 (https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2017/Verkeer_en_Milieu_10_mei_2017) zijn de opgaven beschreven met daarbij de geraamde middelen.

Acties voor 2018 zijn onder andere:

 • Voorbereiding op de Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel;
 • Ontwikkeling van een aanpak zeer zorgwekkende stoffen;
 • Provinciale sturing op de omgevingsdiensten.