Rente

Het aandeel van de schuld op de balans neemt toe, hierdoor zullen ook de rentelasten toenemen. De totale rentekosten bedragen in 2018 in totaal 2,6% van de totale inkomsten van de begroting. Dit percentage stijgt in de jaren daarna tot 4,0% in 2021.

Voor de bepaling van dit percentage is uitgegaan van de te betalen rente op al bestaande leningen en de verwachte rente op de nieuw aan te trekken leningen. De rente op nieuw aan te trekken leningen is gebaseerd op de kasstroomgegevens uit deze meerjarenbegroting en de geschatte rentetarieven op de kapitaalmarkt.

In 2018 bedragen de totale rentelasten voor lopende en nieuwe leningen in totaal € 18,2 mln. Er wordt uitgegaan dat over het tegoed dat in de eerste helft van 2018 bij de schatkist op de rekening-courant staat geen baten worden ontvangen.
Conform de beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 wordt over het eigen vermogen geen rente berekend. De werkelijke rentekosten worden op basis van de van de boekwaarde op 1 januari van alle vaste activa (inclusief het onderhanden werk) toegerekend aan de programmadoelen.

Schema rentetoerekening Begroting 2018
(bedragen x € 1.000)

a.

De externe rentelasten over de korte en lage financiering

 18.155

b.

De externe rentebaten

-/-

-

Saldo rentelasten en rentebaten

 18.155

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

-

De rente van projectfinanciering toegerekend aan taakvelden

-/-

-

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 

 18.155

d1.

Rente over het eigen vermogen

-

d2.

Rente over voorzieningen 

-

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente

 18.155

e. 

De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)

-/-

 18.155

f. 

Verwacht renteresultaat op het taakveld treasury/financiering

-

Rentevisie/ Renterisicobeheer
De tarieven in de geld- en kapitaalmarkt bevinden zich op een laag niveau. De verwachting is dat de kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank (ECB) langzaam zal worden afgebouwd waardoor de lange rente licht zal stijgen. In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met een gemiddeld rentepercentage voor nieuwe leningen in het jaar 2018 van 2,2% en in de jaren daarna stijgt het begrote rentepercentage met 0,2% per jaar. Deze percentages komen overeen met het hoge scenario in de scenarioanalyse die zijn uitgevoerd bij de kadernota.
Dit neemt niet weg dat de provincie een renterisico loopt als de werkelijke rentetarieven sterker stijgen dan de tarieven in deze begroting. Door behoedzaam te ramen worden deze risico’s deels beheerst. Er worden op dit moment nog geen gebruik gemaakt van overige instrumenten zoals renteswaps of rentecaps.