Uitgegeven leningen en garanties

In de afgelopen jaren is de provincie Zuid-Holland zeer terughoudend geweest met het verstrekken van leningen aan derden om haar beleidsdoelen te bereiken. In de afgelopen periode is/wordt het instrument leningen meer ingezet in de vorm van individuele leningen (bijvoorbeeld W2C) en revolverende fondsen.

Voor de uitoefening van de publieke taak gaat de provincie Zuid-Holland middels revolverende fondsen de Energietransitie en de mobiliteit via veren stimuleren. Conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 zal de komende jaren voor de uitvoering van de activiteiten maximaal € 100 mln en € 12 mln aan liquide middelen beschikbaar worden gesteld aan respectievelijk het Energiefonds en het Verenfonds.

De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 renteloze leningen per saldo ad € 1,2 mln verstrekt aan het agrarische collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De leningen hebben een looptijd tot en met 2018.

Door de transitie van DLG zijn de leningen van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland geëffectueerd. De overeenkomst stamt uit 2012 en lopen door tot het jaar 2024. De oorspronkelijke hoofdsom van beide leningen is per saldo € 2,9 mln.

Overzicht leningen

Overzicht garanties