5.4 Verleende garanties en waarborgen

Garantstellingen
(bedragen x € 1 mln)

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Zorginstellingen

2,1

1,8

Waterbus (Aquabus b.v.)

5

4,5

Groenfonds

4,7

4,7

Totaal

11,8

11

Naast bovenstaande directe garantstellingen staat de provincie als deelnemer van gemeenschappelijke regelingen indirect garant voor eventuele schulden van deze GR’s (dit op grond van bepalingen in de Provinciewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen).

Zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onderdeel 'Geen aflossing gegarandeerde lenigen derden'.