Subsidies 2018

Subsidies 2018

Op basis van een wettelijk voorschrift wordt geregeld voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Hiertoe hebben Provinciale Staten een Algemene subsidieverordening vastgesteld. De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) is op 12 december 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. Op 1 juli 2013 is deze in werking getreden. Gedeputeerde Staten hebben op 5 juli 2016 gewijzigd beleid en een nieuwe beleidsregel vastgesteld ter voorkoming van misbruik & oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking (M&O-beleid). In de beleidsregel zijn de gevolgen van het niet-naleven van de meldingsplicht nader uitgewerkt en is de registratie van gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking aangescherpt.

In de Asv 2013 zijn de volgende uitgangspunten opgenomen. Deze betreffen:

Uitgangspunten Uniform Subsidie Kader

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie

(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie

(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Daar waar Europese financiering van subsidies dan wel staatssteun aan de orde is, die niet verleend kunnen worden onder de de-minimisvrijstellingsverordening, zijn de bovengenoemde arrangementen niet van toepassing.
 
De basis voor de subsidieplafonds 2018
Op grond van artikel 5 van de Asv stellen Provinciale Staten subsidieplafonds vast. Gedeputeerde Staten kunnen een door Provinciale Staten vastgesteld plafond onderverdelen in deelplafonds voor afzonderlijke onderdelen van de regels waarvoor het plafond is vastgesteld. Indien deelplafonds worden vastgesteld, doen Gedeputeerde Staten daarvan mededeling aan Provinciale Staten. De subsidies worden vervolgens met inachtneming van de vastgestelde subsidieplafonds verstrekt.
Een aantal subsidieplafonds en begrotingssubsidies 2018 zijn door Provinciale Staten in de loop van 2017 reeds vastgesteld en zijn nu meegenomen in de Begroting van 2018. Bijstellingen en aanvullingen hierop worden gelijktijdig met deze begroting vastgesteld en meegenomen (statenvoordracht van 8 november 2017).

Tabellen met de subsidiebedragen voor 2018.
De totale subsidieomvang voor begrotings-, boekjaar- en de projectsubsidies wordt in de onderstaande tabellen samengevat. Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen is opgenomen in de betreffende statenvoordrachten. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen.