Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Recapitulatie incidentele lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

2018

2019

2020

2021

1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast

942

792

500

400

1-2

Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdr.bereik.evenw.beschikb.&vraag zoetwater en uitv.Deltapr

-30

-30

0

0

Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich.

-665

1.203

489

1.078

1-3

Recreatie en groenbeleving

Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

19.322

14.842

6.480

925

Beheer recreatievoorzieningen

1.094

3.954

1.965

193

Innovatie in recreatie en groenbeleving

4.666

4.050

1.600

0

1-4

Natuur en biodiversiteit

Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

44.730

67.961

71.663

64.461

Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

3.397

2.353

2.412

2.502

Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

-3.138

1.032

2.066

2.550

1-5

Duurzame landbouw

Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb

2.444

1.465

1.208

775

Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

708

861

2.805

2.047

Faciliteren aanvragen kavelruil

600

600

0

0

1-6

Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Kaders stellen & de prov.vertegenw.t.b.v.alle milieuaspecten

450

50

0

0

Beheersb.houden,saneren&voorkomen van externe veiligknelpunt

10.185

0

0

0

Beheersb.houden,saneren&voorkomen van knelpunt.i.d.luchtkw.

1.173

678

280

0

Beheersb.houden,saneren&voorkomen van geluidshinder

500

513

0

0

Opdrachtverl.toepassen Nota Vergunningverl., Toez.&Handh.

300

500

528

0

Saldo

86.680

100.825

91.995

74.932

Recapitulatie incidentele baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

2018

2019

2020

2021

1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast

492

492

300

300

1-2

Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich.

-173

1.752

489

1.078

1-3

Recreatie en groenbeleving

Beheer recreatievoorzieningen

133

133

133

133

1-4

Natuur en biodiversiteit

Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

58.958

36.932

32.627

26.991

Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

-86

11

42

326

Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

-1.569

516

1.009

1.276

1-5

Duurzame landbouw

Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb

-481

-353

-391

356

Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

-137

248

396

509

1-6

Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Beheersb.houden,saneren&voorkomen van knelpunt.i.d.luchtkw.

450

300

180

0

Saldo

57.588

40.031

34.785

30.968