Overhead

Recapitulatie incidentele lasten

(bedragen x € 1.000)

Toelichting

2018

2019

2020

2021

Bedrijfsvoering algemeen

38

384

-384

175

Apparaatslasten

-140

-630

506

-542

Concern

-516

-165

0

0

Personeel en organisatie

846

165

0

0

Saldo

228

-246

122

-367