Omgevingsbeleid: uitvoering leidend bij beleidsvorming

Ook komend jaar heeft het thema omgevingsbeleid onze aandacht. De snelle opeenvolging van veranderingen in de samenleving dwingt de provincie alert en doortastend op te treden. De provincie als ‘beleidsfabriek’ past niet meer in een dergelijke context. Beleid is weliswaar nog steeds nodig, maar zal op andere wijze vorm krijgen. Ons digitale omgevingsbeleid wordt hiervoor de proeftuin. Enkele al lopende beleidstrajecten worden netjes afgerond. Toekomstige beleidsaanpassingen zullen wij op vernieuwde wijze oppakken. De uitvoering zal daarbij leidend zijn. Concrete casussen zijn voortaan het uitgangspunt voor eventuele beleidsaanpassingen. Als in praktijk blijkt dat er beleidsmatige drempels zijn om ambities uit te voeren is dát reden voor beleidsaanpassingen. Maatwerk is daarbij leidend: een verruiming van mogelijkheden in de ene casus hoeft niet meteen provincie breed uitgerold te worden. Onze organisatie zal zo steeds uitvoeringsgerichter en alerter inspelen op de opgaves en ambities in verschillende gebiedslocaties.

In 2018 vindt de besluitvorming plaats over de omgevingsvisie Zuid-Holland. Wij streven er naar begin 2019 het hele stelsel van omgevingsbeleid (visie, programma, verordening) gereed te hebben. Het toekomstige omgevingsbeleid zal modulair zijn, zodat het op onderdelen kan worden aangepast wanneer daar aanleiding toe is.