5.8 Investeringskredieten

Programma 2, Bereikbaar en Verbonden
Voor de investeringskredieten van de infrastructurele projecten wordt verwezen naar het PZI 2018-2047, die tegelijkertijd met de begroting voorligt.

Overzichten en Middelen

De investeringen uit Overzichten en middelen vloeien voort uit het huisvestingsplan FZ  en het informatieplan I&A.
De bedragen in onderstaande tabel in de kolom “was” waren opgenomen in de meerjarenbegroting 2017 voor de jaarschijf 2018. De bedragen in de kolom “wordt” hebben betrekking op de meerjarenbegroting 2018.

Doel

Projectnr.

Projectnaam

Fase V/U

Toelichting wijziging

Was

Wordt

Was

Wordt

5.1

V000001/V000002

MJOP Huisvesting en verbouwingen

U

Eind jaar Investeringskredieten verschoven wegens uitgestelde verbouw gebouw C

15.668

13.042

2017 /
2018

2019

Diverse SHV

Strategische Huisvestingsvisie

U

Eindjaar Investeringskredieten verschoven wegens uitgestelde verbouw gebouw C

9.405

9.405

2018

2019

V000027

Liftrenovatie gebouw D

U

Nieuw Project Liftrenovatie gebouw D

0

101

-

2018

Totaal

25.073

22.548

Verschil tussen “was”(meerjarenbegroting 2017 opgenomen bedragen voor de jaarschijf 2018) en de “wordt” situatie (Begroting 2018) van € 2.525 (€ 25.073 – € 22.548) heeft betrekking op het afronden van de verbouwing van gebouw D.

Onderstaande tabel presenteert geen wijziging in eindjaar of bedrag, maar is opgenomen zodat een volledig beeld wordt gepresenteerd met betrekking tot de investeringskredieten van het MJOP en SHV.

Doel

Projectnr.

Projectnaam

Fase
V/U

Investeringskrediet

Jaar

5.1

V000002

MJOP Huisvesting en verbouwingen

U

650

2020

Afdeling I&A

In onderstaand overzicht worden de investeringskredieten gepresenteerd van de afdeling I&A met een eindjaar 2018.

Doel

Projectnr.

Projectnaam

Fase
V/U

Investeringskrediet

Jaar

5.1

T002346

Projecten I&A

U

4.300

2018

T003565

Inrichten BIS werkplekken

U

928

2018

T150001

Programma RIO

U

750

2018

T180001

Programma verbouwingen

U

1.000

2018

Totaal

6.978