5.5.4 Programmareserve 4

Terug

4. Bestuur en Samenleving

(bedragen × € 1.000)

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 6.896€ 3.396€ 3.096€ 2.196

Cultuurbehoud

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

2015 DP Afbouw jeugdzorg

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Toelichting beklemming programmareserve 4

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Functie

Saldo per
01-01-2017

Saldo per
01-01-2018

Saldo per
01-01-2019

Saldo per
01-01-2020

Saldo per
01-01-2021

Saldo per
01-01-2022

Waarvan
juridisch
verplicht

Waarvan
bestuurlijk
verplicht

waarvan
niet
verplicht

Toelichting

2015 DP Afbouw jeugdzorg

Doorgeschoven prestatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dit betreft een doorgeschoven prestatie voor jeugdzorg. Het bedrag is in 2016 aan deze reserve onttrokken om de afbouw in uitgaven voor personeelskosten jeugdzorg mede uit te financieren. Per eind 2016 is de reservestand nihil.

Restauratie rijksmonumenten en erfgo

Spaar

4.235

6.896

3.396

3.096

2.196

2.196

5.896

1.000

-

Voor restauraties van rijksmonumenten en erfgoed worden subsidies verleend die door de markt gefaseerd ten uitvoering worden gebracht. Dat betekent dat in het verleningsjaar een storting wordt gedaan in de reserve erfgoed die overeenstemt met de toekomstige activiteiten (in jaar t+1, t+2 etc). In het jaar van uitvoering worden deze middelen weer aan de reserve onttrokken. De verleende bedragen 2017 en hun fasering zijn op moment van schrijven (zomer 2017) voor het overgrote deel bekend en de gebudgetteerde jaarstanden van de reserve zijn dan ook hierop gebaseerd. Er zijn ook onzekerheden zoals het verloop van de activiteiten van Fort Wierickerschans, waarvan slechts geschat kan worden dat € 1 mln zal worden uitgesteld naar 2018, er is nog geen zekerheid.
In het volgende verleningsjaar (2018) zal zich bij gelijkblijvend beleid een vergelijkbaar patroon voordoen, evenals in de jaren daarna. Uitgestelde activiteiten worden in een later jaar uitgevoerd en uit de reserve betaald. Hierdoor ontstaat een variant op een 'ideaalcomplex' waarbij de (gebudgetteerde) reservestand steeds een optelsom is van (gebudgetteerde, deels geschatte) uitgestelde activiteiten. Er is wel migratie van de stand omdat de hoogte van de budgetten per jaar wisselt, onder meer door intensiveringsmiddelen die tijdelijk aan budgetten worden toegevoegd en daarna weer verdwijnen.
Het totaalbeeld is zodanig dat de gehele reservestand als beklemd moet worden gekenschetst.

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

Boekwerk

-

0

0

0

0

0

-

-

-

Oude reserve, vervalt

Totaal

4.235

6.896

3.396

3.096

2.196

2.196

5.896

1.000

-