5.5.2 Programmareserve 2

Terug

2. Bereikbaar en Verbonden

(bedragen × € 1.000)

Milieueisen openbaar vervoer

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.260€ 0€ 0€ 0

1%-regeling Kunst

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 159€ 147€ 134€ 122

Egalisatiereserve expl proj PZI

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 27.890€ 19.672€ 24.062€ 28.622

RijnGouwelijn

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Reserve bereikbaarheid

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 11.751€ 6.092€ 6.379€ 12.266

HOV Net Zuid-Holland Noord

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 5.377€ 5.377€ 0€ 0

Egalisatiereserve afschrijvingslast.

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Mobiliteit

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 93.002€ 94.970€ 95.928€ 95.515

Revolverend Verenfonds

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 2.600€ 3.800€ 5.000€ 5.000

Egalisatieres.beheer & onderhoud DBI

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 18.340€ 36.340€ 51.340€ 57.340

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 5.883€ 2.714€ 317€ 317

2014 DP Verb.proc.fin.inz.Mobiliteit

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Toelichting beklemming programmareserve 2

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Functie

Saldo per
01-01-2017

Saldo per
01-01-2018

Saldo per
01-01-2019

Saldo per
01-01-2020

Saldo per
01-01-2021

Saldo per
01-01-2022

Waarvan
juridisch
verplicht

Waarvan
bestuurlijk
verplicht

waarvan
niet
verplicht

Toelichting

2014 DP Verb.proc.fin.inz. Mobiliteit

Bestemming

-

0

0

0

0

0

-

-

-

Reserve verwijderen

RijnGouwelijn

Spaar

10.900

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve verwijderen, wordt in 2017 leeggeboekt en opgeheven

Milieueisen openbaar vervoer

Spaar

1.260

1.260

-

-

-

-

-

1.260

-

Energietransitie is een belangrijk speerpunt in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In dit kader wordt het nog in de reserve aanwezige saldo ingezet als bijdrage in het project 3-Emotion voor de aanschaf in 2018 van 4 brandstofcelbussen op waterstof. De bussen worden ingezet In de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV).

1%-regeling Kunst

Spaar

172

159

147

134

122

109

-

-

159

1%-regeling Kunst

HOV NET Zuid-Holland Noord

Spaar

5.377

5.377

5.377

-

-

-

-

5.377

-

In de ten behoeve van de uitvoering van het HOV-net afgesloten overeenkomsten is opgenomen dat de gemeenten Gouda en Leiden een subsidie krijgen van € 3,2 mln respectievelijk € 5 mln (prijspeil 1-1-2012). De subsidie aan de gemeente Gouda is in 2014 beschikt voor € 3,1 mln.

Egalisatieres.kapitaallasten nota IWA

Egalisatie

67.849

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve verwijderen, wordt in 2017 leeg geboekt een opgeheven.

Mobiliteit

Spaar

84.692

93.002

94.970

95.928

95.515

96.700

-

88.416

4.586

De middelen worden ingezet:
- ter dekking van de indexering (LBI index) die is opgenomen in de OV-concessies (Heerenveenakkoord). Vanaf 2028 is de reserve niet toereikend en wordt het niveau van de uitgaven voor de OV posten die hieronder vallen teruggebracht naar niveau 2018;
- voor infrastructurele projecten die in het verleden in bestedingsplannen voor 2018;
- voor gelabelde projecten waarvoor geld is binnengekomen via het Provinciefonds;
- voor de impulsgelden die structureel zijn toegekend aan het OV vanaf 2018.

Revolverend Verenfonds

Buffer

1.300

2.600

3.800

5.000

5.000

5.000

-

2.600

-

Met het Revolverend verenfonds wordt beoogd de Zuid-Hollandse veren voor forensen en scholieren duurzaam te behouden, ten bate van een Zuid-Hollands verennetwerk / integraal netwerk voor personenvervoer over water. Hiertoe wordt in samenwerking met Milieu € 12 mln waarvan € 5 mln, risicoreserve beschikbaar gesteld. De voorwaarden van steunverlening zijn opgenomen in de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland.

Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI

Egalisatie

19.470

27.890

19.672

24.062

28.622

32.431

-

-

27.890

Beklemd in 2016:
- Uitruil met ISV middelen ad € 3,3 mln. De bijdragen uit de reserve ad
€ 1,1 mln in 2017, 2018 en 2019 worden toegevoegd aan de financiële ruimte.
- Compensatie storting ad € 7,1 mln. De reserve werd gevoed door een structurele storting van € 10,9 mln. Bij diverse Kaderbesluiten is de storting structureel verlaagd en zijn de middelen aan andere activiteiten toegekend. In 2018 was het echter niet mogelijk de storting te verlagen, omdat die bij Kaderbesluit Infra 2014 volledig is ingeleverd. In plaats daarvan is nu een onttrekking uit de reserve geraamd.

Reserve bereikbaarheid

Spaar

9.505

11.751

6.092

6.379

12.266

18.153

-

-

11.751

Bestuurlijk:
In 2015 is de verkoopopbrengst van de verkoop Gnephoek ad € 1,2 mln in de reserve gestort. Deze opbrengst wordt ingezet ter dekking van de nieuwbouw steunpunten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de bijdrage nodig is.
In de Kadernota 2015-2018 is besloten de fluctuaties uit de notitie "Lange termijn inzicht kapitaal- en beheerlasten" over deze reserve te laten lopen. Dat betekent dat in 2017 nog € 2,2 mln aan de reserve gaat worden onttrokken.
Naast bovengenoemde beklemmingen zijn in 2017, 2018 en 2022 voor diverse activiteiten bijdragen uit de reserve in de begroting opgenomen. Voor 2017 is dat € 11 mln, voor 2018 € 9 mln en voor 2022 € 1,5 mln.

Egalisatieres.beheer & onderhoud DBI

Egalisatie

-

18.340

36.340

51.340

57.340

57.340

-

18.340

-

De reserve dient ter egalisering van de kosten voor het meerjarig planmatig beheer en onderhoud.

ISV 3

Spaar

8.280

5.883

2.714

317

317

317

-

5.883

-

In 2015 is door PS besloten om het restant van de beschikbare ISV3 middelen, die niet meer als beklemd hoeven te worden aangemerkt, in te zetten voor doelen waarvoor het budget van het Rijk was bestemd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen uit het Hoofdlijnenakkoord: Uitvoeringsprogramma Groen (Doel 1-3), Kwaliteitsnet Goederenvervoer (Doel 2-1) en Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed (Doel 3-6). Jaarlijks zullen voor deze onderwerpen middelen aan de reserve worden onttrokken.

208.806

166.262

169.111

183.159

199.181

210.050

-

121.876

44.386