5.5.3 Programmareserve 3

Terug

3. Aantrekkelijk en Concurrerend

(bedragen × € 1.000)

Meerjarenplan Bodemsanering

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 39.351€ 34.973€ 30.214€ 28.662

Bedrijventerreinen

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.656€ 820€ 820€ 820

EFRO middelen

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Manden maken

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Alt.locatie Hoeksche Waard

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 9.000€ 0€ 0€ 0

Coolport middelen

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 255€ 255€ 255€ 255

Mitigatie/Energie

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.200€ 700€ 400€ 400

Overcommittering OP-West

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 3.485€ 3.485€ 3.485€ 3.485

Interreg-cofinanciering EFRO

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 14.164€ 9.195€ 4.087€ 897

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 870€ 655€ 440€ 333

InnovationQuarter v.h.ROM Zuidvleug.

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 4.700€ 4.700€ 4.700€ 4.700

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 12.102€ 8.630€ 4.803€ 4.119

Programma Warmte-Koude Z-H

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

2015 DP Impulsprogramma CVT

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Regionale netwerken topsectoren

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 2.215€ 1.132€ 572€ 572

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 113€ 113€ 113€ 113

Risicoreserve Energiefonds

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 9.000€ 18.125€ 27.250€ 31.250

Versterking economie

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 21.761€ 11.091€ 7.621€ 7.371

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 8.000€ 4.000€ 0€ 0

Implementatie Omgevingswet

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 4.692€ 3.892€ 3.063€ 2.063

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 253€ 208€ 188€ 0

2016 DP Molens CVT groot onderhoud

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Regionale gebiedsgerichte projecten

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 6.210€ 3.510€ 900€ 900

WorldExpo 2025

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Reserve Zuidelijke Randstad

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 129€ 0€ 0€ 0

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 2.700€ 5.300

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 137€ 137€ 137€ 137

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 3.438€ 1.938€ 1.438€ 938

IRP Goeree-Overflakkee

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 300€ 200€ 100€ 0

Toelichting beklemming programmareserve 3

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Functie

Saldo per
01-01-2017

Saldo per
01-01-2018

Saldo per
01-01-2019

Saldo per
01-01-2020

Saldo per
01-01-2021

Saldo per
01-01-2022

Waarvan
juridisch
verplicht

Waarvan
bestuurlijk
verplicht

waarvan
niet
verplicht

Toelichting

EFRO middelen

Spaar

31

-

-

-

-

-

-

-

-

In 2017 is het kleine restant van deze reserve die gold voor EFRO periode I, overgeheveld naar de vergelijkbare reserve voor EFRO periode II (reserve 03016). De stand is per 31-12-2017 nihil.

Alt.locatie Hoeksche Waard pr.3

Spaar

9.000

9.000

-

-

-

-

-

9.000

-

De groene inpassing van het bedrijventerrein wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard nader uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. Dit is bestuurlijk afgesproken. In samenspraak met de omgeving wordt het plan voor de groene inpassing uitgewerkt. Dit vormt de basis voor subsidieverlening en zal naar meest recente verwachting in 2018 worden gerealiseerd. Intrekking van deze afspraak is in zijn algemeenheid mogelijk, maar ligt gezien de bestuurlijke afspraken niet voor de hand. Derden rekenen op de bijdrage van PZH en zullen wijzen op de geldende afspraken.

Programma Warmte en koude Z-H

Bestemming

52

-

-

-

-

-

-

-

-

Het warmte/koudeproject is onlangs verlengd tot en met 2019. De middelen in deze reserve zijn in de Voorjaarsnota 2017 ter begroting van 2017 gebracht. De stand per 31-12-2017 is naar verwachting nihil.

2015 DP Impulsprogramma CVT

Doorgeschoven prestatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het betreft de doorgeschoven prestatie van Impulsprogramma CVT van 2015 naar 2016. De eindstand 2016 (en 2017) is nihil. De reserve moet worden gesloten.

Manden maken

Spaar

615

-

-

-

-

-

-

-

-

Het besluit op subsidieverlening ad € 1mln voor ontsluiting van de productielocatie van Joint Strike Fighter onderdelen door Stork/Fokker op het bedrijventerrein Polder Nieuwland in Alblasserdam en Papendrecht, is in maart 2014 door PS genomen. De meerjarige subsidie loopt tot en met 2017 en zal volledig worden gedekt uit deze deelreserve. De gehele reservestand 2016 is juridisch beklemd op grond van de genoemde subsidieverlening en zal in 2017 worden besteed.

Overcommittering OP-West

Spaar

3.485

3.485

3.485

3.485

3.485

3.485

-

3.485

-

Deze reserve is ingesteld ter dekking van de extra overcommitteringsprojecten OP West die bij de EU zijn ingediend. Na de uiteindelijke afrekening van alle projecten zal mogelijk een beroep gedaan worden op de gereserveerde middelen. Dit laatste hangt af van het verschil tussen het extra door de EU toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden. Verwacht wordt dat de eindafrekening na augustus 2017 door de EU zal zijn beoordeeld. Daarna kan een uitspraak worden gedaan over de bestemming van een resterend deel van de reserve. Najaarsnotalijn blijft gevolgd; vooralsnog bestuurlijk beklemd.

2016 DP Molens CVT groot onderhoud

Doorgeschoven prestatie

200

-

-

-

-

-

-

-

-

Het betreft de doorgeschoven prestatie van Cultuur en Vrije Tijd naar 2017. De stand per 31-12-2017 is nihil.

Coolport middelen

Spaar

3.545

255

255

255

255

255

-

-

255

Reserve verwijderen, wordt in 2017 leeggeboekt en opgeheven.

Mitigatie/Energie

Bestemming

617

1.200

700

400

400

400

-

1.200

-

De reserve is ingesteld voor de uitvoering van de Nota Intensivering Energiebeleid en wordt ook gebruikt voor de uitgestelde uitgaven door de markt voor subsidies voor kleinschalige lokale energieprojecten (€ 1,2 mln in 2018 en 2019). De middelen zijn bestuurlijk beklemd in de zin dat zij vallen binnen een doel waarop in het huidige coalitieakkoord sterk de nadruk ligt: energie. Plannen voor na 2018 zijn nog niet uitgewerkt en bieden indien dit in de integrale prioritering van PZH uitkomt ruimte om
€ 0,4 mln anders in te zettten.

IRP Goeree Overflakkee

Spaar

600

300

200

100

-0

-0

-

300

-

Tot en met 2017 is zijn de reserves beklemd. Hierover ligt een besluitnota van 5 minutenversie GS aan PS - Programmaplan IRP Goeree-Overflakkee - DOS-2012-0003864

Versterking economie

Spaar

5.335

21.761

11.091

7.621

7.371

7.201

-

21.761

-

Deze reserve is bedoeld om initiatieven uit het economisch domein die wat verder in de toekomst liggen en op dit moment nog niet volledig uitgekristalliseerd zijn, te financieren. Er is derhalve sprake van bestuurlijke beklemdheid.
Tevens is deze reserve gebruikt om de middelen uit de € 48 mln Impulslijst die in het Economisch domein vallen en gefaseerd worden besteed, in te plaatsen en bewaren.
NB de reserve wordt in de verdere toekomst negatief. In de Voorjaarsnota 2018 zal dit worden rechtgezet.

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Spaar

135

253

208

188

0

0

-

253

-

Ten behoeve van het opstellen van een integrale onderzoeks- en verkenningsagenda is een programmareserve gevormd ten laste van bestaande materiële budgetten. In 2016 zijn onderzoeken en verkenningen gestart over lange termijn opgaven van de provincie Zuid-Holland die ten laste komen van deze reserve.

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

Spaar

4.500

8.000

4.000

0

0

0

-

8.000

-

De subsidieregeling voor MKB innovatie is een groot succes. De intekening door de markt overschreed het subsidieplafond in 2016 ruimschoots. Voor 2017 is een plafond van circa € 12 mln beschikbaar. Duidelijk is dat de markt bijna geen uitgaven in het verleningsjaar kan laten plaatsvinden maar een heel groot deel gefaseerd doet. De reserve weerspiegelt de geschatte uitgestelde uitgaven. Deze worden in het verleningsjaar niet in de jaarrekening verantwoord maar zolang in de reserve gestort en bewaard.
De werkelijke subsidieverleningen 2017 en hun kasritmes zijn overigens pas in het najaar 2017 bekend. In de najaarsnota is gewerkt met schattingen.
De schatting van de uitgestelde uitgaven op basis van de verleningen 2018 zal in de Voorjaarsnota 2018 worden gemaakt en in de Najaarsnota 2018 worden bijgesteld.

Implementatie Omgevingswet

Spaar

5.492

4.692

3.892

3.063

2.063

1.063

-

4.692

-

De nieuwe omgevingswet beoogt het huidige omgevingsrecht (zoals de WRO, Wabo en Tracéwet) eenvoudiger en beter te maken en integreert 26 wetten. Invoering van deze wet zal financiële consequenties voor decentrale overheden hebben. De transitiekosten die conform het bestuursakkoord voor Zuid-Holland verwacht worden dienen tot einde van het implementatie traject via de reserve beschikbaar te blijven. Het wetstraject en de aansluiting op het landelijke ontwikkelingen DSO lopen vertraging op. Nog niet te voorzien is of de reserve toereikend is als de invoering van de wet sterk vertraagt.

Regionale gebiedsgerichte projecten

Bestemming

-

6.210

3.510

900

900

900

-

5.310

900

Deze reserve bevat middelen die apart worden gezet voor regionale gebiedsgerichte projecten. Omdat de projecten elk vakgebied van PZH moeten kunnen omvatten, is het karakter algemeen. In de loop van 2017 is een totaalbedrag van € 7 mln hiervoor vrijgemaakt en in deze reserve gestort. Eveneens in de loop van 2017 zijn plannen geconretiseerd, op
€ 0,9 mln na. De cijfermatige gevolgen ervan zijn verwerkt en leiden tot een onttrekking uit de reserve in de jaren 2017-2019. Het initiatief voor dit onderwerp hangt sterk samen met de Impulslijst van € 48 mln (initiatief nummer 8; € 5 mln van de € 7 mln is hieruit afkomstig; € 2 mln was al eerder geadresseerd).

Interrreg-cofinanciering EFRO (EAZ)

Spaar

14.029

14.164

9.195

4.087

897

897

1.653

12.511

-

In 2015 is PZH een nieuwe subsidieregeling voor Kansen voor West EFRO, Interreg en Topsectoren MKB gestart. Besluitvorming door GS/PS heeft plaatsgevonden. De markt voert de gesubsidieerde activiteiten vaak gefaseerd uit, over meerdere jaren. Dus niet alleen in het verleningsjaar. De samenhangende middelen worden in het verleningsjaar zolang in de reserve gestort en bewaard. Ze worden onttrokken in de jaren waarin de activiteiten plaatsvinden.
De subsidieverleningen die al eerder gedaan zijn, zorgen voor circa € 4 mln onttrekking in de jaren vanaf 2018. Dit is juridisch beklemd.
De subsidieverleningen 2018 en hun fasering zijn nog niet bekend, er wordt in de najaarsnota en Begroting 2018 gewerkt met schattingen (circa € 9 mln vanaf 2018). Dit is bestuurlijk beklemd, al is er een zekere ruimte om de beoogde budgetten hiervoor alsnog een andere bestemming te geven. Dit zou niet in lijn liggen met eerdere besluitvorming.

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Spaar

920

870

655

440

333

280

-

870

-

Deze reserve is gekoppeld aan het subsidieprogramma zonnepanelen voor asbestdaken. Er is een verlengde subsidieregeling in de markt gezet in het voorjaar van 2017. Het geschatte uitgavenpatroon wordt weergegeven door de afbouw van de reservestand in de jaren. De bestuurlijke beklemming is hier samenhangend met het plafond dat hoort bij de al bekend gemaakte subsidieregeling. Het onderwerp past binnen staand beleid.

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

Spaar

13.826

12.102

8.630

4.803

4.119

2.499

-

12.102

-

Het restant van de door het Rijk definitief vastgestelde bijdrage op basis van de business case voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de restant middelen na opheffing van de GR ROZ zijn in 2014 aan de provincie overgedragen. De middelen in deze reserve moeten worden ingezet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de vorm van diverse deelprojecten.

Regionale Netwerken en Topsectoren

Spaar

2.308

2.215

1.132

572

572

572

326

1.889

-

De subsidieregeling voor RNT (Regionale Netwerken Topsectoren) is opgestart en gepubliceerd. De verwachte stand per eind 2017 is deels juridisch beklemd op grond van reeds verleende subsidies op dossierniveau (€ 0,3 mln). Het resterende deel van de reserve is bestemd voor nieuwe verleningen op biobased gebied en aan onder meer kenniscentrum plantenstoffen, waaraan in 2017 al subsidie is verleend. Verlenging ligt gezien de bestaande overeenkomst voor plantenstoffen en de aard van het onderwerp (passend bij prioriteiten van PZH) in de verwachting. In die zin wordt de reservestand gekenschetst als bestuurlijk beklemd alhoewel er in zijn algemeenheid ruimte bestaat (voor zover FJZ - JFA bekend) om middelen te verschuiven en elders binnen PZH in te zetten.

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

Spaar

113

113

113

113

113

113

-

113

-

Bij de opheffing van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) zijn deze middelen overgedragen aan de provincie ten behoeve van de verdere uitwerking van het convenant "Duurzame exploitatie energiepotentieel Zuidplaspolder-Noord". Hangt samen met het project Duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Risicoreserve Energiefonds

Buffer

3.000

9.000

18.125

27.250

31.250

31.250

-

9.000

-

De opbouw van deze risicoreserve vindt plaats conform afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. In 2017, 2018 en 2019 zal telkens € 6 mln worden toegevoegd, in 2020 nog eens € 4 mln. In totaal wordt dit fonds
€ 25 mln groot. Er is ruimte voor heroverweging, al zou zo'n heroverweging ingaan tegen reeds gekozen beleid. Dit lijkt daarom niet voor de hand te liggen. Middelen worden daarom vooralsnog gekenschetst als bestuurlijk beklemd.

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

Spaar

4.188

3.438

1.938

1.438

938

438

3.438

-

-

De besteding van deze middelen is vastgelegd in besluit "Oude Rijnzone Subsidieregeling en-beschikking herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard" die 25 juni 2013 door GS is vastgesteld. De bedragen zijn juridisch beklemd. De uitgaven als gevolg van het besluit lopen nog door na 2020 en de reserve zal hierna op nihil uitkomen.

Bedrijventerreinen

Spaar

4.995

1.656

820

820

820

820

1.656

-

-

In het kader van de subsidieregeling Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) zijn afgelopen jaren tientallen meerjarige subsidiebeschikkingen verleend. Een gemiddeld bedrijventerreinenproject kent een looptijd van 8-10 jaar, waarbij op basis van verantwoordingrapportages tussentijdse voorschotten worden verleend. De reservemiddelen zijn volledig juridisch verplicht.
Uitgangspunt voor het aanhouden van de reservestand is een subsidievaststelling op maximaal (dus conform het maximaal verleende bedrag). Indien er uit eindrapportages blijkt dat er minder besteed is dan er maximaal verleend is, leidt dit tot vrijval uit de reserve (of exploitatie) ten gunste van de algemene middelen van de provincie.

WorldExpo 2025

Bestemming

-

0

0

0

0

0

-

-

-

Het programma WorldExpo 2025 zou als middel ingezet worden voor het aanjagen/versnellen van (ruimtelijk-)economische groei en werkgelegenheid en innovatie in Rotterdam, de regio en elders in Nederland. Het project is echter stop gezet. De reservestand is nul.

InnovationQuarter

Buffer

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

-

4.700

-

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng in InnovationQuarter. Deze middelen zullen worden benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van provinciaal aandelenbezit in het participatiefonds af te dekken. Naar huidig inzicht is de stand van € 4,7 mln voldoende om het risico af te dekken. Herinzet van deze middelen, die als bestuurlijk beklemd kunnen worden gezien, ligt gezien de risico's die hiermee worden afgedekt niet voor de hand.

Reserve Zuidelijke Randstad

Bestemming

-

129

-

-

-

-

-

129

-

Het restant van de middelen die door deelnemende partijen in de loop der jaren ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitgaven van het netwerk Zuidelijke Randstad blijft beschikbaar voor materiële uitgaven namens de netwerkpartners ten behoeve van het netwerk. De terugbetalingsverplichting die hier in het verleden op rustte is vervallen.

Meerjarenplan Bodemsan.2010-2014

Spaar

40.934

39.351

34.973

30.214

28.662

28.162

-

39.351

-

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie van het Rijk middelen voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodemsanering, dat is gebaseerd op het Bodemconvenant. De middelen worden gestort in deze egalisatiereserve, waarmee pieken en vertragingen of versnellingen in de uitvoering van projecten over de looptijd van het werkprogramma kunnen worden opgevangen.

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

Spaar

-

-

-

2.700

5.300

5.300

-

-

-

In de Begroting 2018 is € 8 mln gereserveerd voor Energietransitie Glastuinbouw en gebouwde omgeving. Gezien de spreiding van de activiteiten over de komende jaren, is een reserve nodig om de middelen die in de toekomst nodig zijn tijdelijk veilig te stellen en te bewaren.

Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG

Spaar

137

137

137

137

137

137

-

-

137

Uit navraag blijkt dat er geen juridische beklemming zit op de reserve Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG ad € 136.590. De toenmalige directeur DRM heeft ingestemd met het voorstel om deze middelen in 2015 te gebruiken om de overgang naar de lijn van ZPP naar bureau Ontwikkeling RWB te dekken. Dit is blijkbaar niet nodig geweest.

Totaal

122.756

143.029

107.758

93.285

92.314

88.471

7.073

134.665

1.291