5.5.1 Programmareserve 1

Terug

1. Groen, Waterrijk en Schoon

(bedragen × € 1.000)

Groene ambities

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 71.729€ 56.706€ 30.341€ 7.547

Groene subsidies

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Sanering glastuinbouw

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 391€ 0€ 0€ 0

Stimulering duurzame energie

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Luchtkwaliteit (NSL)

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.725€ 1.002€ 624€ 524

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 8.476€ 7.776€ 7.276€ 6.776

Vlietland

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 479€ 397€ 315€ 233

Decentralisatieakkoord natuur

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 64.029€ 61.093€ 58.461€ 53.929

Reserve apparaatslasten DLG

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 613€ 465€ 318€ 170

Reserve Natuurcompensatie

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.383€ 1.347€ 1.310€ 1.274

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000

Milieuaspecten omgevingbeleid

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.513€ 563€ 0€ 0

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 7.771€ 6.781€ 6.061€ 4.212

Reserve Ontwikkelopgave natuur

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 51.945€ 72.051€ 62.137€ 39.263

Kosten/risico bestuursdwang OD's

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 421€ 421€ 421€ 421

Reserve Omgevingsveiligheid

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 2.616€ 2.616€ 2.616€ 2.616

IODS

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 5.872€ 4.722€ -1€ -1

Programmamanagement Kustontwikkeling

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 310€ 210€ 110€ 110

Zandmotor

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.306€ 1.022€ 739€ 455

Frictiekosten RUD

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.328€ 1.028€ 528€ 0

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Functie

Saldo per
01-01-2017

Saldo per
01-01-2018

Saldo per
01-01-2019

Saldo per
01-01-2020

Saldo per
01-01-2021

Saldo per
01-01-2022

Waarvan
juridisch
verplicht

Waarvan
bestuurlijk
verplicht

waarvan
niet
verplicht

Toelichting

Frictiekosten RUD

Spaar

1.328

1.328

1.028

528

-0

-0

1.328

-

-

In 2016 is bij de Omgevingsdienst West-Holland een reorganisatie in gang gezet. De ontstane frictiekosten uit deze reorganisatie, besloten in oktober 2016, worden bijgehouden in de jaren 2017-2019, waarbij de laatste rekening in 2020 zal volgen. Ook moeten er frictiekosten worden betaald voor een bezuiniging uit 2015 (-5,31%). Daarnaast worden er frictiekosten voor de overgang van provinciale taken van de fusiegemeente Alphen aan den Rijn betaald aan de Omgevingsdienst Midden-Holland omdat de gemeente Alphen aan den Rijn haar taken daar heeft ondergebracht.

Groene subsidies

Bestemming

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Deze reserve is opgeheven. In 2016 heeft een technische correctieboeking plaatsgevonden.

Milieuaspecten omgevingbeleid

Spaar

1.133

1.513

563

0

0

0

-

1.513

-

Financiering van:
- inspecties en de jaarlijkse metingen in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen voor de periode 2014-2018,
- incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en intensivering van beleid,
- vanaf 2017 ook de intensivering van VTH taken.

Sanering glastuinbouw

Spaar

2.002

391

0

0

0

0

355

-

36

Voor de sanering van glastuinbouw zijn meerdere meerjarige subsidies verleend in 2014 en eerdere jaren, ten behoeve van de sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw waaronder Duivenvoordecorridor en sanering Deltapoort. Er zijn in 2018 nog subsidieverplichtingen voor
€ 355.000. Dit is juridisch beklemd. Het beperkte restant in de reserve van circa € 35.000 zou elders heringezet kunnen worden.

IODS

Spaar

7.438

5.872

4.722

-1

-1

-1

273

5.599

-

De Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. In de programmareserve dient ter dekking van bijdragen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

Spaar

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-

10.000

-

De provincie heeft zich middels de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen / Volkerak Zoommeer verplicht € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. De uitwerking blijft achter bij de gewenste planning vanwege gesprekken met het Rijk over aanvullende financiering.

Reserve Omgevingsveiligheid

Bestemming

2.596

2.616

2.616

2.616

2.616

2.616

-

2.616

-

De middelen worden ingezet ter dekking van veiligheidsactiviteiten waarover met andere overheden afspraken zijn gemaakt. Bij Voorjaarsnota 2017 wordt de in de Decemberciculaire Provinciefonds opgenomen bijdrage gestort, waarmee de reserve een positief saldo behoudt.

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

Spaar

4.893

8.476

7.776

7.276

6.776

6.276

-

8.476

-

De programmareserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS is bedoeld voor het bekostigen van de Beheerplannen Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Vlietland

Spaar

305

479

397

315

233

169

-

479

-

De programmareserve Vlietland is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland/Meeslouwerplas.

Programmamanagement Kustontwikkeling

Spaar

488

310

210

110

110

110

-

310

-

De reserve Programma Management Kustontwikkeling wordt ingezet voor de dekking van de projectleiding van het beheer van de Zandmotor en mogelijk andere kustprojecten.

Zandmotor

Spaar

1.506

1.306

1.022

739

455

271

-

1.306

-

De reserve wordt ingezet voor het (natuur)beheer van Zuid-Hollands Landschap op de Zandmotor.

Reserve apparaatslasten DLG

Egalisatie

590

613

465

318

170

170

-

-

613

Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen zou leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers.

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Bestemming

8.142

7.771

6.781

6.061

4.212

4.105

-

7.771

-

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee te beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Decentralisatieakkoord natuur

Spaar

68.279

64.029

61.093

58.461

53.929

48.369

670

63.359

-

Bij Jaarrekening 2013 is de OVP ILG gelden n.a.v. de accountantscontrole omgezet in de bestemmingsreserve Decentralisatieakkoord natuur. Het betreft hier de ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in het kader van de met het Rijk afgesloten bestuursakkoord Decentralisatie Natuur en de afrondingsovereenkomst natuur. Met de vastlegging van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG 2015) en het Decentralisatieakkoord Natuur (2013) zijn deze middelen bestuurlijk beklemd binnen het "gesloten systeem" voor de groenmiddelen zoals deze in het Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld.

Reserve Ontwikkelopgave natuur

Bestemming

46.728

51.945

72.051

62.137

39.263

9.750

7

51.938

-

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken, kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Reserve Natuurcompensatie

Spaar

1.448

1.383

1.347

1.310

1.274

1.238

363

1.020

-

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer.
Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Groene ambities (ILG-niet ILG doel.)

Spaar

70.697

71.729

56.706

30.341

7.547

4.394

3.595

68.134

-

De programmareserve Groene Ambities is een belangrijke pijler in de financiering van het uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Het betreft onder meer het nakomen van afspraken met de regionale partners over de afronding van de RodS, financiering lopende UPG-projecten, afkoop beheer recreatiegebieden, financiering van de landschapstafels en financiering aandeel provincie van de Uitvoeringsstrategie EHS. In de Uitvoeringsstrategie EHS is de reserve tevens aangemerkt als buffer om een tijdelijk liquiditeitstekort van de programmering op te vangen.

Luchtkwaliteit (NSL)

Spaar

3.263

1.725

1.002

624

524

524

1.178

23

524

Een deel van deze reserve is bestemd voor het Europese project Clinsh waar wij verplicht zijn tot cofinanciering. De rest is bestemd voor het provinciale Actieprogramma luchtkwaliteit. Hier zijn plannen voor in de maak maar hier is bestuurlijk nog niet over besloten. Dit wordt verwacht eind 2017 begin 2018 (zie reserve).

Kosten/risico bestuursdwang OD's

Egalisatie

421

421

421

421

421

421

-

-

421

Bij Najaarsnota 2013 is besloten tot instellen van deze reserve ter dekking van kosten die voortvloeien uit het uitoefenen van bestuursdwang. Voorbeelden daarvan zijn het opleggen van dwangsommen en het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties.

Totaal

231.256

231.907

228.200

181.254

127.528

88.412

7.767

222.546

1.594