Lange termijn doorkijk 2018 - 2024

De (meerjaren)begroting van de provincie Zuid-Holland kijkt (conform externe regelgeving) vier jaar vooruit. Aanvullend hierop presenteert de provincie een lange termijn doorkijk van inclusief de (meerjaren)begroting tot en met 2024. Dit is een beeld wat ontstaat vanuit de jaarschijf 2018 op basis van de mutaties die op dit moment in de begroting zijn opgenomen en staat daarmee los van de scenario analyses.

Lange termijn verloop lasten en baten:

Toelichting lange termijn verloop lasten en baten:

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de meerjarenontwikkelingen van de lasten en baten op basis van het huidig beeld in 2018. Voor programma 1 wordt de daling veroorzaakt doordat Ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 2021 nagenoeg afgerond is. In 2020 vallen de incidentele middelen weg vanuit het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 met kleine uitloop naar 2023. En het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt af in 2021 met uitloop naar 2023. In Programma 3 wordt de daling voornamelijk veroorzaakt doordat er voor Economie en Energie relatief lage structurele middelen zijn opgenomen in de begroting en deze twee onderwerpen vooral veel incidentele middelen tot hun beschikking hebben gekregen vanuit het Hoofdlijnenakkoord en de impulsen vanuit het huidige college. Als gevolg daarvan nemen de middelen vanaf 2020 sterk af.

Lange termijn saldo reserves:

Toelichting lange termijn saldo reserves:

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de saldo's van de reserves exclusief de algemene reserve zien.