Overzicht Overhead

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk overzicht overhead. Een deel van overhead bestaat uit arbeidskosten die behoren bij de FTE's aangemerkt als overhead

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2016

Begroting
2017 na VJN

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming 2021

Lasten

160.096

86.408

86.615

84.062

84.698

83.225

Baten

160.096

2.243

2.204

2.167

2.167

2.167

Totaal saldo baten en lasten

0

84.165

84.411

81.895

82.531

81.059

Resultaat

0

84.165

84.411

81.895

82.531

81.059

Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming 2021

Lasten

228

-246

-122

-367

Baten

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

228

-246

-122

-367

Resultaat

228

-246

-122

-367

Opmerking: De incidentele baten en lasten maken onderdeel uit van de totale exploitatie van het programma

Toelichting overzicht overhead

Het meerjarige effect van lagere lasten komt enerzijds tot stand vanwege lagere arbeidskosten overhead, zie hiervoor ook de toelichting paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel arbeidskosten. Anderzijds zorgt de afbouw van de collegemiddelen dat er op totaalniveau lagere lasten zijn begroot.