Leeswijzer

De begroting geeft inzicht in welke Zuid-Hollandse opgaven de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2018-2021 ingezet gaan worden.

De Begroting 2018 is opgebouwd uit zes onderdelen:

  1. Bestuurlijke inleiding
  2. Budgettair kader
  3. Programmaplan
  4. Paragrafen
  5. Financiële begroting
  6. Bijlagen

In de bestuurlijke inleiding worden de belangrijkste doelstellingen voor de komende periode weergegeven. Daarnaast wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de provincie en wijzigingen in de begroting.

In het budgettair kader geeft de provincie inzicht in het meerjarenbeeld 2018-2021 en worden de begrotingsvoorstellen toegelicht. Bovendien wordt aan een aantal bijzondere onderwerpen aandacht geschonken, namelijk de ontwikkeling van het begrotingssaldo, een lange termijn doorkijk en inzicht in hoe de begroting financieel is opgebouwd.

Daarna volgt de uitwerking van de vier programma’s. In de inleiding van elk programma staat wat de centrale maatschappelijke opgaven voor de leefomgeving van Zuid-Holland zijn en wat de financiële middelen zijn die in de begrotingsperiode voor de aanpak van die opgaven worden ingezet. Daarna volgt een uitwerking per begrotingsdoel, waarbij wordt aangegeven wat de provincie wil bereiken en met welke partijen daartoe samengewerkt wordt. De inhoud van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is daarbij leidend. Per doel is ook aangegeven wat de beleidsindicatoren en streefwaarden zijn die voor de begrotingsperiode worden nagestreefd. Nieuw is daarbij dat ook de ‘verplichte’ indicatoren op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn vermeld. Deze indicatoren zijn voor alle provincies gelijk, waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt.
Per doel zijn vervolgens taken geformuleerd. Deze geven aan wat Gedeputeerde Staten gaan doen om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Aan deze taken zijn prestatie-indicatoren gekoppeld. Het spreekt voor zich dat de inzet van middelen en realisatie van streefwaardes ná deze coalitieperiode, dus vanaf 2019, onderwerp van onderhandeling is voor een nieuwe coalitie.

Na de programma’s zijn de verschillende overzichten en paragrafen opgenomen, waaronder de paragrafen Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen.

De financiële begroting bevat specifieke financiële overzichten en toelichtingen op exploitatie en balansposten. Het betreft onder andere het overzicht van baten en lasten, een analyse van het begrotingsevenwicht, de algemene dekkingsmiddelen, de staat van reserves en voorzieningen en de staat van activa.

Ten slotte is nog een aantal bijlagen opgenomen, waaronder de Statenvoordracht en een overzicht van de aangenomen moties en amendementen.