3. Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie bedragen
(bedragen x €1.000)

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lokale heffingen

335.050

335.050

336.050

336.050

Provinciefonds

255.967

244.976

244.138

237.283

Dividend

700

700

700

700

Saldo van de financieringsfunctie

0

0

0

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

522

522

522

522

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

592.239

581.248

581.410

574.555

Hieronder staat een toelichting per algemeen dekkingsmiddel.

Lokale heffingen

Lokale heffingen bestaat vrijwel volledig uit inkomsten voor de opcenten Motorrijtuigenbelasting. Deze toekomstige inkomsten zijn moeilijk te voorspellen vanwege de ontwikkelingen in het wagenpark die onder andere te maken hebben met de totale omvang maar ook met verschuivingen in gewichtsklassen.
Voor 2018 is een opbrengst van € 334 mln geraamd, 0,7% meer dan in 2017. Verder worden er geen aannames gedaan over de ontwikkeling van het wagenpark, de raming wordt daarom de komende jaren stabiel gehouden. In de voor- en najaarsnota zal de raming aangepast worden indien er nieuwe inzichten zijn. In de paragraaf Weerstandsvermogen is melding gedaan van het risico op een tegenvaller, in het weerstandsvermogen wordt hier ook rekening mee gehouden. In de raming zelf wordt geen behoedzaamheidsmarge gehanteerd. Wel wordt er voorzichtig geraamd door geen aannames te doen over toekomstige ontwikkelingen maar door deze goed te monitoren aan de hand van actuele informatie. In de begroting wordt vanaf 2020 rekening gehouden met een toename van € 1 mln van de baten, want het tarief van de opcenten stijgt dan met 0,3 wegens afloop van het amendement ‘Tijdelijke verlaging opcenten’.
In paragraaf 2.5 'Toelichting op de baten en lasten' en de paragraaf Lokale heffingen vindt u meer informatie over de opcenten Motorrijtuigenbelasting.

Provinciefonds

De raming van de inkomsten uit het Provinciefonds zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2017. Meerjarig is sprake van een voordelige ontwikkeling. Dat komt met name door een voordelig accres in 2018. Naar verwachting zal komende Septembercirculaire evenals de rijksbegroting beleidsarm zijn (in afwachting nieuwe regeerakkoord). Mogelijk zijn de uitkomsten van het regeerakkoord verderop dit najaar bekend. Het Rijk zal de financiële gevolgen (inclusief die voor het Provinciefonds) naar verwachting verwerken in de Meicirculaire 2018.

Dividenduitkering

De provincie ontvangt dividend vanuit de deelnemingen waarin zij een aandeel heeft. De omvang van deze uitkeringen is constant en identiek aan de voorgaande meerjarenbegroting.

Vervallen behoedzaamheidsmarge Provinciefonds en opcenten Motorrijtuigenbelasting
De provincie hanteert bij het ramen van de inkomsten uit het Provinciefonds en opcenten Motorrijtuigenbelasting een behoedzaamheidsmarge van circa 1% (€ 5 mln) van de inkomsten. Deze marge is bedoeld voor het opvangen van relatief beperkte nadelige ontwikkelingen. Mede in het kader van het traject “Versnellen, voorspellen en vertellen” is in de begroting kritisch gekeken of gehanteerde onzekerheidsmarges en risicobuffers nog wel nodig zijn. Achterliggende reden is het streven om op één plek in de begroting (namelijk de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing) integraal inzicht te geven in de risico’s en hoe deze te dekken uit het weerstandsvermogen (dat onder andere bestaat uit de algemene reserve). Bij dit streven past het niet meer om voor individuele begrotingsposten marges / buffers in te bouwen voor het opvangen van risico’s. Bij deze begroting is het risico van relatief beperkte nadelige ontwikkelingen in het Provinciefonds en opcenten Motorrijtuigenbelasting toegevoegd aan de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en valt de behoedzaamheidsmarge van circa 1% (€ 5 mln) structureel vrij in de financiële ruimte.