Vernieuwingsambities voor Zuid-Holland

De grote vernieuwingsambities voor Zuid-Holland zijn opgetekend in het hoofdlijnenakkoord ‘Een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland’ (2015) en de Koepelnotitie voor het omgevingsbeleid (2017). Dit college zet zich onverminderd in voor de realisatie van deze ambities. Dat zijn: de nieuwe economie, best bereikbare provincie, energievernieuwing, levendige metropool, klimaatadaptieve delta en een schone en veilige leefomgeving. Wij werk samen met gemeenten en andere partners aan de realisatie van die ambities. Daartoe bundelen we onze kennis en kunde en zorgen er zo voor dat het geheel meer is dan de som der delen.

De mijlpalen die dit college voor 2018 in het verschiet ziet liggen zijn in deze begroting beschreven. Aan de hand van de vernieuwingsambities lichten wij een deel van de mijlpalen graag nader toe.

  1. Naar een nieuwe economie

De provincie Zuid-Holland werkt in de Economic Board Zuid-Holland aan de Economische Agenda Zuidvleugel (EAZ). Het doel is de economie in Zuid-Holland te vernieuwen, door het versterken van de samenhang en aantrekkelijkheid: de agglomeratiekracht.

Om een groeiende, duurzame en innovatieve economie te stimuleren, faciliteert de provincie economische clusters en innovatie in het MKB. Het college zet in 2018 in op versterking van het life sciences cluster, in het bijzonder via het publiek-private RegMed XB-fonds. Dit is een virtueel instituut gericht op regeneratieve geneeskunde waar wetenschappers en ondernemers gaan samenwerken, rond de aanpak van chronische ziekten als diabetes. De ontwikkeling van innovatieve bedrijvigheid gaat het college in 2018 verder stimuleren door verruiming van het budget voor MKB innovatie stimulering Topsectoren en het Smart Manufactering Programma via de Fieldlabs. Daar waar van toegevoegde waarde helpt het college door lobby en het bijdragen aan het maken van sluitende businesscases, bijvoorbeeld om de realisatie van het  Waste2chemicals-project in de Rotterdamse haven mogelijk te maken.

  1. Best bereikbare provincie

Het grootste project van de provincie is de Rijnlandroute. Hier wordt in 2018 volop aan verder gewerkt. De N231, N444, N470 en N489 worden aangepakt om de verkeersveiligheid te vergroten.

De financiële ruimte in de begroting 2018 biedt ons de mogelijkheid om te kijken naar mogelijke verlaging van OV-tarieven of een OV-kwaliteitsimpuls. Los daarvan worden komend jaar de kilometertarieven voor streekbussen, en het hoogwaardig openbaarvervoer/R-net in de concessie Zuid-Holland Noord gelijk getrokken (verlaagd) naar het tarief in het concessiegebied Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee.

In 2018 wordt de nieuwe aanbesteding voorbereid van de concessie voor de regio Drechtsteden / Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In een interactief proces met onze partners in het netwerk worden de uitgangspunten voor een volgende concessieperiode verkend. Doel is om de innovatie in het openbaar vervoer te versnellen, bijvoorbeeld door zero-emissievervoer, een betere ketenmobiliteit en introductie van HOV-lijnen waarop R-netbussen rijden.

Het R-net concept wordt in 2018 verder uitgewerkt door te onderzoeken of de keten op R-net haltes versterkt kan worden door bijvoorbeeld toepassing van deelfietssystemen, Kiss + Ride en fietskluizen. Samen met betrokken netwerkpartners wordt in 2018 de toekomstvisie Personenvervoer over Water uitgewerkt, in het bijzonder om te komen tot gezamenlijk opdrachtgeverschap en meer uniforme vormgeving van bijvoorbeeld haltes en veren. De aanbesteding van het contract van de Waterbus wordt in 2018 voorbereid.

De provincie vervolgt in 2018 de inzet op energietransitie in het openbaar vervoer:  de eerste vier waterstofbussen gaan in de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee rijden. Daarnaast wordt de ontwikkeling van bussen op  waterstof gestimuleerd, als onderdeel van een Europees onderzoeksproject.

Met netwerkpartners werken we in het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) aan de toekomstvastheid van het mobiliteitssysteem in de corridor Rotterdam - Antwerpen, de bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag en de goederencorridors. Het gaat om onderzoek, programmering en uitvoering. Voor de bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag (inclusief Leidse regio, Gouda en Drechtsteden) en de goederencorridors zal dit in 2018 uitwerking krijgen in het gebiedsprogramma duurzame bereikbaarheid  Rotterdam - Den Haag en in de programma aanpak goederencorridors. De provincie zal net als voorgaande jaren ook in 2018 meewerken aan het Rijksprogramma Slimme en Duurzame Mobiliteit (voorheen beter benutten) en het programma Stedenbaan.  Deze worden in 2018 in nauwe samenhang met het gebiedsprogramma duurzame bereikbaarheid Rotterdam Den Haag en de verstedelijkingsstrategie voor de provincie Zuid-Holland opgepakt om een verdere koppeling tussen mobiliteit en verstedelijking in programmering en realisatie te bewerkstelligen. Voor 2018 wordt ingezet op het maken van vernieuwende sector overstijgende afspraken tussen verstedelijking en mobiliteit.

  1. Energievernieuwing

Het college gaat in 2018 met woningcorporaties, bewoners, glastuinders en andere vastgoedbeheerders verduurzamingsopties verkennen en concreet maken. Met gemeenten wordt de besluitvorming over de  benodigde toekomstige energie-infrastructuur op wijkniveau in gang gezet. De hoofdinfrastructuur voor warmtetransport en het onafhankelijk netbeheer gaan vorm krijgen in een warmtetransportbedrijf, dat in 2018 wordt opgericht. Ten behoeve van de systematische ontwikkeling van aardwarmte wordt met partners aan een programmatische aanpak en professionalisering gewerkt. Met de partners in de regio’s worden de regionale energie strategieën omgezet in actieplannen, die met behulp van bijvoorbeeld de  zonatlas en warmtekansenkaarten uitgevoerd worden.

Om de grote hoeveelheid wind- en zonne-energie die binnen enkele jaren beschikbaar komt beter te kunnen benutten, wordt ook ingezet op het verduurzaming van de productie van energiedragers zoals waterstofcellen.

  1. Naar een levendige meerkernige metropool

Binnen de opgave verstedelijking wordt ingezet op het koppelen van de woningbouwopgave aan de andere maatschappelijke opgaven. Deze mondt uit in een verstedelijkingsvisie voor Zuid-Holland. Onderdeel is dat het college daartoe actief met de gemeenten samenwerkt in de verstedelijkingsalliantie Oude Lijn (Den Haag, Schiedam, Delft, Rijswijk, Den Haag). In 2018 worden verkenningen opgeleverd voor lastige binnenstedelijke locaties die leiden tot afspraken over wat de verschillende netwerkpartners te doen hebben op het gebied van regelgeving, infrastructuur, sloop of herinrichting en verplaatsing en wie daartoe financieel bijdraagt.

We verwachten in 2018 de ontwikkelde aanpak Slim Ruimtegebruik in meerdere gemeenten in te zetten. De nieuwe monitor Wonen zal functioneren. Daarnaast vindt (aanvullend op de besluitvorming najaar 2017) in 2018 nog een tweede ronde besluitvorming plaats over het aanvaarden van regionale woonvisies.

  1. Naar een klimaatadaptieve Delta

Het college werkt in 2018 verder aan de aanpak van klimaatadaptatie in Zuid-Holland. In 2018 staat uitvoering van de acties in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Adaptatiestrategie centraal.  Samen met waterschappen en gemeenten brengen we kwetsbaarheden voor klimaatextremen in beeld. Onze ambitie is om in 2018 tot concrete regionale uitvoeringsagenda’s of strategieën te komen.  Met onze partners werken we ook samen aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid van deze regio voor klimaatextremen. Ook ontwikkelen wij concrete maatregelen voor het verkleinen van die kwetsbaarheid.

Het college werkt in 2018 mee aan het naar onze regio krijgen van het Global Centre of Excellence Climate Adaptation, waarvan belangrijke spin-off verwacht wordt als het gaat om kennisontwikkeling en bedrijvigheid gerelateerd aan de klimaatopgave.

  1. Aantrekkelijke, schone en veilige leefomgeving

Het Zuid-Hollandse erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Beeldbepalende projecten waar we met inzet van extra middelen en vele partners verenigd aan de Erfgoedtafels in 2018 aan werken zijn: de restauratie van landgoed De Paauw, de stadswallen van Nieuwpoort en fort Prins Frederik, alsmede de herbestemming van landgoederen Duivenvoorde en Ockenburg, het Oranjehotel en enkele bunkers in Hoek van Holland. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor de bouw van een Romeinse Schepenmuseum in Alphen aan den Rijn.

In 2018 ondersteunen we ook de activiteiten in het kader van de herdenking van de slag bij Vlaardingen, die precies duizend jaar geleden in 1018 plaats vond. Deze slag markeert het ontstaan van het graafschap Holland en is daarmee van belang voor bewustwording en beleving van de Hollandse identiteit. Voor het eerst wordt in 2018 ook de digitalisering van de erfgoed collecties gestimuleerd, zodat een groter publiek via innovatieve manieren bereikt kan worden.

In het kader van een veilige leefomgeving werken wij komend jaar onder andere verder aan versterking van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Onze inspanningen richten zich op zowel korte als lange termijn en worden vormgegeven in samenwerking met de expertise van de omgevingsdiensten.

Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving gebeurt door voort te bouwen aan de ontwikkeling en toegankelijker maken van het groen in deze regio. Het programma NatuurNetwerkNederland (NNN) wordt integraal geactualiseerd in 2018, waarbij een versnelling voor de onderdelen ecologische verbindingen,  een versnelling van de realisatie van weidevogeldoelstellingen en strategische reservering wordt meegenomen. Met netwerkpartners wordt verder gewerkt aan de realisatie van de NNN-projecten Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard. Er wordt gestart met de uitvoering van het project Groene Waterparel. Aanvullende maatregelen om de recreatieve en groene kwaliteiten te versterken bij de inpassing van de N207 Verlengde Bentwoudlaan in het Bentwoud. Recreatieve routenetwerken (wandelen, fietsen, varen en paardrijden) worden door het college in 2018 doorontwikkeld en toekomstbestendiger gemaakt. Via de landschapstafels komen we in 2018  tot flexibeler inzet van provinciale middelen die de kwaliteit en ontwikkeling van natuur- en recreatieterreinen mogelijk maken.

De visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving zal de huidige Beleidsvisie Groen in 2018 vervangen.  De nieuwe visie gaat over de ontwikkeling van biodiversiteit in de stad, vergroting natuurwaarden in waterbergings- en recreatiegebieden en tijdelijke natuur. Uitvoering vindt onder andere plaats door het verlenen van subsidies aan de Landschapstafels.

In 2018 is de start voorzien van een heroriëntatie stiltegebieden in de provincie. De uitkomsten van deze heroriëntatie zullen in het beleid worden opgenomen en gerealiseerd.

In 2018 wordt de uitvoering van de bodemsanering van het EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel gestart, samen met gemeente, provincie en rijk.