Bijlage 3 Kalender beleids- en subsidie-evaluaties 2018-2020

De Verordening beleidsevaluaties (vastgesteld in maart 2016) bepaalt dat de begroting een evaluatiekalender bevat. Deze kalender bevat een overzicht van beleids- en subsidie-evaluaties die gepland zijn voor de periode 2018-2021. Omdat de doorkijk naar de laatste twee jaar onzeker is, zijn deze twee jaren samengenomen. Evaluatieonderzoeken naar doeltreffendheid van subsidies worden conform de Algemene SubsidieVerordening eens in de vier jaar uitgevoerd.
Over de uitkomsten van de evaluaties die in het voorafgaande jaar zijn verricht, worden Provinciale Staten tegelijk met de jaarrekening geïnformeerd.

2018

2019

2020 / 2021

Bijzonderheden

Programma Groen, Waterrijk, Schoon

Beleidsevaluaties

Proefprojecten Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)

X

Natuurpact

X

Landelijk, drie-jaarlijks

Natura 2000 Beheerplannen

X

X

X

Periodieke evaluatie per beheersgebied

Beleidsregels Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

X

Beleidsvisie Duurzaamheid &Milieu

X

Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)

X

Subsidie evaluaties

Recreatieschappen

X

Gebiedsprogramma Groen 2016

X

Subsidieregeling Groen SRG 2016

X

Natuurcompensatie 2015

X

POP3

X

Landelijke evaluatie

Begrotingssubsidie Zandmotor

X

Programma Externe Veiligheid

X

Onder voorbehoud vervolg programma na 2018

Asbest eraf, zonnepanelen erop

X

Opruiming drugsafval

X

Programma Bereikbaar en Verbonden

Beleidsevaluaties

Vaarwegverordening en ligplaatsenbeleid

X

Subsidie-evaluaties

Subsidieregeling Mobiliteit 2017

X

Kwaliteitsnet goederenvervoer

X

R-net

X

Begrotingssubsidies mobiliteit (Fietserbond, veer Maassluis/Rozenburg en verennetwerk Gorinchem)

X

Programma Aantrekkelijk en Concurrerend en Programma Bestuur en Samenleving

Beleidsevaluaties

VRM

X

Beleidsvisie Economie

X

Subsidie-evaluaties

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

X

Planvorming bedrijventerreinen en greenports

X

Cofinanciering EFRO

X

Regionale Netwerken Topsectoren (RNT)

X

Stageplaatsen MBO HBO 2017

X

Begrotingssubsidie Innovation Quarter

X

Begrotingssubsidie Medical Delta

X

Restauratie rijksmonumenten

X

Onder voorbehoud toegevoegde waarde t.o.v. onderzoek Randstedelijke Rekenkamer

Molens

X

Erfgoedlijnen

X

Publieksbereik Archeologie

X

Begrotingssubsidie: Basisvoorziening cultuurparticipatie

X

Begrotingssubsidie: ProBiblio

X

Begrotingssubsidie: Erfgoedhuis

X

Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking

X