Opzet paragraaf

De paragraaf Verbonden partijen bevat:

  • de visie en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • de lijst van verbonden partijen, uitgesplitst naar type.

Daarnaast wordt Provinciale Staten (PS), volgens afspraak, als volgt geïnformeerd:

  • Eens per jaar in september wordt het onderwerp verbonden partijen in al zijn facetten in de Statencommissie Bestuur en Middelen geagendeerd. De leden van de Staten Commissies worden hiervoor uitgenodigd.
  • Eens per jaar in juni biedt GS een analyse van de jaarrekening en begroting van alle verbonden partijen aan volgens een afgesproken format.

Visie en beleidsvoornemens
De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen zijn uitgewerkt in de beleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2016-2019. In de beleidsnota verbonden partijen en overige deelnemingen staat het kader dat PS aan GS meegeven voor (nieuwe) participaties. In deze nota staan:

  • de beleidsuitgangspunten en de controlekaders voor (nieuwe) deelnemingen;
  • de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen;
  • de provinciale vertegenwoordiging in verbonden partijen.

Bovenstaand beleidskader bestaat uit een besliskader dat in stappen wordt doorlopen en waaruit de te kiezen rechtsvorm volgt voor de behartiging van de provinciale publieke belangen. De beleidsuitgangspunten hebben een wettelijke grondslag en/of zijn gebaseerd op aanvullende voorwaarden die PS aan GS meegeven als kader.