4. Recapitulatie structureel en reëel begrotingsevenwicht

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond dat de Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In 2018 is dit saldo € 87,7 mln voordelig. Ook in de jaren 2019 tot en met 2021 is op basis van de ramingen sprake van een positief saldo.

Algemeen uitgangspunt is dat structurele lasten en baten betrekking hebben op posten of beleid met een looptijd van meer dan drie jaar. De volgende zaken worden altijd aangemerkt als structurele lasten en baten:

  • kapitaallasten (exclusief eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut);
  • doorbelaste apparaatslasten, inclusief lonen;
  • inkomsten opcenten Motorrijtuigenbelasting;
  • algemene uitkering Provinciefonds.

Voor wat betreft het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is uitgegaan van hetgeen aan Structureel en Incidenteel is aangegeven bij het financieel kader bij dit akkoord (bijlage 1 van het Hoofdlijnenakkoord).

De volgende zaken worden altijd aangemerkt als incidentele lasten en baten:

  • eenmalige bijdragen aan derden (inclusief bijzondere subsidies);
  • bijzondere projecten en eenmalig beleid met een looptijd van maximaal drie jaar;
  • lasten en baten met betrekking tot meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar;
  • eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut;
  • stortingen in en onttrekkingen uit reserves.

In het verleden werd alleen het criterium van drie jaar gehanteerd. Alle begrotingswijzigingen met een looptijd van meer dan drie jaar werden aangemerkt als structurele lasten en baten. Met ingang van de Voorjaarsnota 2014 zijn de criteria aangescherpt, mede naar aanleiding van de wijzigingen in het BBV van 2013. Bovenstaande criteria worden nu gehanteerd voor alle nieuwe begrotingswijzigingen, waardoor een steeds beter beeld ontstaat van het meerjarig begrotingsevenwicht.

Per programma zijn in deze paragraaf meerjarige overzichten opgenomen met de belangrijkste incidentele lasten en baten. Het hierbij gehanteerde criterium is: alle incidentele lasten en baten groter dan € 1 mln. Dit is exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan programmareserves. Deze worden als incidenteel aangemerkt. Structurele bijdragen uit reserves kunnen voorkomen als structurele kapitaallasten worden gedekt uit daartoe gevormde reserves. De provincie heeft geen reserves waaruit structurele kapitaallasten worden gedekt.

Programma

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

(bedragen x € 1.000) 

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

totaal

incidenteel

structureel

Lasten

1

Groen, Waterrijk en Schoon

198.133

86.680

111.452

209.589

100.825

108.764

201.238

91.995

109.243

177.324

74.932

102.393

2

Bereikbaar en Verbonden

255.551

7.526

248.025

283.067

22.001

261.067

272.452

-3.314

275.766

277.935

-2.507

280.442

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

111.396

72.246

39.150

85.236

46.073

39.163

50.220

12.656

37.565

41.355

4.048

37.307

4

Bestuur en Samenleving

27.846

4.747

23.099

26.473

3.613

22.860

22.817

-

22.817

22.791

-

22.791

Overzichten en Middelen

2.616

-0

2.616

2.933

0

2.933

3.348

-

3.348

4.049

-

4.049

Overhead

86.615

228

86.387

84.062

-246

84.307

84.698

-122

84.820

83.225

-367

83.592

Totaal lasten (A)

682.156

171.428

510.728

691.360

172.265

519.095

634.772

101.215

533.558

606.679

76.105

530.574

Baten

1

Groen, Waterrijk en Schoon

74.671

57.588

17.083

53.542

40.031

13.511

48.075

34.785

13.290

39.045

30.968

8.077

2

Bereikbaar en Verbonden

17.192

14.487

2.705

21.574

18.868

2.705

6.422

3.717

2.705

5.523

2.818

2.705

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

780

774

7

774

774

-

427

427

-

347

347

-

4

Bestuur en Samenleving

386

-

386

386

-

386

386

-

386

386

-

386

Overzichten en Middelen

592.239

16.240

576.000

581.248

6.055

575.194

581.410

6.055

575.355

574.555

-

574.555

Overhead

2.204

-

2.204

2.167

-

2.167

2.167

-

2.167

2.167

-

2.167

Totaal Baten (B)

687.473

89.088

598.385

659.690

65.727

593.962

638.886

44.983

593.903

622.022

34.132

587.890

Totaal saldo van baten en lasten (C = B-/-A)

5.317

-82.340

87.657

-31.671

-106.538

74.867

4.114

-56.232

60.346

15.343

-41.973

57.316

Stortingen in reserves (D)

153.717

153.717

123.745

123.745

111.935

111.935

96.796

96.796

Onttrekkingen uit reserves (E)

148.400

148.400

155.415

155.415

107.821

107.821

81.453

81.453

Geraamde resultaat(F = C-/-D+E)

-0

-87.657

87.657

-0

-74.867

74.867

-0

-60.346

60.346

-0

-57.316

57.316

Totaal structurele lasten en stortingen in reserves

510.728

519.095

533.558

530.574

Totaal structurele baten en bijdrage uit reserves

598.385

593.962

593.903

587.890

Structurele baten -/- structurele lasten

87.657

74.867

60.346

57.316