Hoe is de begroting 2018 opgebouwd

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een provincie waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de provincie deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen).

Naast de algemene dekkingsmiddelen bestaan de baten onder andere uit bijdrage derden, verkoop grond en overige bronnen


In bovenstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de opbouw van de 4 programma's.

Financieel beeld Begroting 2018

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 1

198.133

74.671

123.462

27.561

34.058

-6.497

116.965

Programma 2

255.551

17.192

238.358

33.317

26.923

6.394

244.753

Programma 3

111.396

780

110.615

15.416

49.946

-34.530

76.085

Programma 4

27.846

386

27.460

0

2.829

-2.829

24.631

Overzichten en Middelen

2.616

592.239

-589.624

77.424

34.645

42.779

-546.845

Overhead

86.615

2.204

84.411

0

0

0

84.411

Totaal

682.156

687.473

-5.317

153.717

148.400

5.317

0