Bijlage 4 Overzicht kosten Provinciale Staten 2018

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de kosten die betrekking hebben op Provinciale Staten. Er wordt onderscheid gemaakt in directe kosten voor Provinciale Staten en directe kosten voor de Griffie. Met ingang van 2017 worden, als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording, indirecte kosten centraal gepresenteerd in programma Middelen.

(bedragen x € 1.000)

Directe kosten Provinciale Staten

1.569

Directe kosten Griffie

1.818

Totaal

3.388

Toelichting

Directie kosten Provinciale Staten

(bedragen x € 1.000)

Vaste vergoedingen

842

Wachtgeld oud PS-leden

30

Fractie-ondersteuning

485

ICT middelen

213

Totaal

1.569

De vaste vergoeding is gebaseerd op het rechtspositiebesluit staten- en commissieleden. Daarnaast worden de fracties ondersteund door een staf. Alle kosten die betrekking hebben op deze ondersteuning worden uit dit budget betaald. De ICT-middelen betreffen enerzijds incidentele aanschaf van ICT- middelen en anderzijds een variabele vergoeding voor het gebruik van zaken als internet, printers en dergelijke.

Directe kosten Griffie

(bedragen x € 1.000)

Lonen en salarissen

1.052

Bijdrage randstedelijke rekenkamer

469

Vergaderingen/notulen PS

143

Algemene ondersteuning PS/ communicatie

74

Projecten PS/ automatisering

34

Onderzoeksbudget commissie Rekening

25

Werkbezoeken PS/commissies

21

Totaal

1.818