Bijlage 5 Overzicht van lasten en baten per taakveld / Uitvoeringsinformatie

Lasten en baten per taakveld, per programma

(bedragen x €1.000)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

1 Groen, Waterrijk en Schoon

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

-23

-23

-56

-56

0.5

Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten

-578

-578

-578

-578

2.1

Landwegen

-73

-71

-126

-126

3.1

Waterkeringen

-2.843

-2.685

-2.582

-2.463

3.2

Kwantiteit oppervlaktewater

-962

-962

-800

-800

3.3

Kwantiteit grondwater

-1.645

-1.643

-1.641

-1.625

3.5

Kwaliteit grondwater

-115

-115

-115

-115

3.9

Water,overige baten en lasten

-3.398

-3.802

-2.881

-1.578

4.2

Luchtverontreiniging

-3.155

-2.658

-2.260

-1.979

4.3

Geluidhinder

-553

-567

-53

-53

4.4

Vergunningverlening en handhaving

-41.361

-41.161

-41.139

-40.611

4.6

Duurzaamheid

-13.558

-3.371

-3.369

-3.366

5.1

Natuurontwikkeling

-57.511

-82.824

-87.285

-84.836

5.2

Beheer natuurgebieden

-3.400

-2.900

-900

0

5.9

Natuur,overige baten en lasten

-3.839

-5.275

-6.290

-5.501

6.1

Agrarische aangelegenheden

-4.009

-3.689

-3.297

-616

6.4

Recreatie en toerisme

-61.110

-57.264

-47.866

-33.020

Subtotaal 1 Groen, Waterrijk en Schoon

-198.133

-209.589

-201.238

-177.324

2 Bereikbaar en Verbonden

0.8

Mutaties reserves

-1.792

-1.602

-1.556

-1.544

1.9

Bestuur,overige baten en lasten

-92

-74

-65

-56

2.1

Landwegen

-99.277

-102.058

-106.850

-112.064

2.2

Waterwegen

-35.924

-49.023

-48.633

-52.795

2.3

Openbaar vervoer

-89.727

-95.313

-92.877

-94.651

2.9

Verkeer en vervoer,over.baten&lasten

-28.667

-34.924

-22.399

-16.754

4.6

Duurzaamheid

-72

-72

-72

-72

Subtotaal 2 Bereikbaar en Verbonden

-255.551

-283.067

-272.452

-277.935

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

3.5

Kwaliteit grondwater

-1.483

-1.794

-1.606

-1.219

4.1

Bodembescherming

-7.711

-9.367

-6.511

-1.732

4.6

Duurzaamheid

-37.956

-16.069

-7.295

-7.043

5.1

Natuurontwikkeling

-1.995

-1.995

-1.995

-1.975

6.1

Agrarische aangelegenheden

-1.058

-666

-666

-666

6.3

Kennis en innovatie

-21.834

-21.973

-6.555

-3.365

6.4

Recreatie en toerisme

-150

-150

-150

-150

6.9

Reg.economie,overige baten & lasten

-5.548

-5.019

-2.953

-2.879

7.1

Cultuur

-16.318

-10.477

-7.572

-6.616

8.1

Ruimtelijke ordening

-9.568

-9.798

-10.167

-10.005

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

-7.774

-7.928

-4.749

-5.704

Subtotaal 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

-111.396

-85.236

-50.220

-41.355

4 Bestuur en Samenleving

0.5

Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten

0

0

0

0

1.1

Provinciale staten

-3.416

-3.409

-3.405

-3.404

1.2

Gedeputeerde staten

-1.536

-1.401

-1.401

-1.401

1.3

Kabinetszaken

-2.374

-2.304

-2.292

-2.290

1.4

Bestuurlijke organisatie

-5.668

-4.838

-1.221

-1.220

1.5

Interbestuurlijk toez.op de regio

-1.456

-1.331

-1.323

-1.322

1.6

Openbare orde en veiligheid

-1.447

-1.397

-1.389

-1.387

1.9

Bestuur,overige baten en lasten

-2.834

-2.808

-2.804

-2.803

7.1

Cultuur

-1.591

-1.591

-1.591

-1.591

7.2

Maatschappij

-7.395

-7.393

-7.392

-7.373

8.1

Ruimtelijke ordening

-129

0

0

0

Subtotaal 4 Bestuur en Samenleving

-27.846

-26.473

-22.817

-22.791

5 Overzichten en Middelen

0.3

Geldleningen en uitzettingen

0

0

1

-1

0.4

Deelnemingen

-1.661

-1.984

-2.374

-3.013

0.5

Alg.dekkingsmidd.,over.baten&lasten

-955

-950

-975

-1.035

Subtotaal 5 Overzichten en Middelen

-2.616

-2.933

-3.348

-4.049

Overhead

0.6

Overhead

-86.615

-84.062

-84.698

-83.225

Subtotaal Overhead

-86.615

-84.062

-84.698

-83.225

Totaal Lasten

-682.156

-691.360

-634.772

-606.679

(bedragen x €1.000)

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

1 Groen, Waterrijk en Schoon

3.1

Waterkeringen

300

300

300

300

3.2

Kwantiteit oppervlaktewater

192

192

0

0

3.3

Kwantiteit grondwater

490

490

490

490

3.9

Water,overige baten en lasten

2.928

3.332

2.381

1.078

4.2

Luchtverontreiniging

450

300

180

0

4.4

Vergunningverlening en handhaving

3.400

3.400

3.400

3.400

5.1

Natuurontwikkeling

33.131

15.592

7.850

9.448

5.9

Natuur,overige baten en lasten

1.202

1.778

2.169

1.785

6.1

Agrarische aangelegenheden

2.590

1.771

1.555

276

6.4

Recreatie en toerisme

29.987

26.386

29.750

22.267

Subtotaal 1 Groen, Waterrijk en Schoon

74.671

53.542

48.075

39.045

2 Bereikbaar en Verbonden

2.1

Landwegen

4.560

3.793

960

617

2.2

Waterwegen

4.857

2.585

2.445

2.445

2.3

Openbaar vervoer

720

720

720

720

2.9

Verkeer en vervoer,over.baten&lasten

7.055

14.475

2.297

1.741

Subtotaal 2 Bereikbaar en Verbonden

17.192

21.574

6.422

5.523

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

4.1

Bodembescherming

694

694

347

347

4.6

Duurzaamheid

80

80

80

0

7.1

Cultuur

7

0

0

0

Subtotaal 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

780

774

427

347

4 Bestuur en Samenleving

1.9

Bestuur,overige baten en lasten

199

199

199

199

3.9

Water,overige baten en lasten

131

131

131

131

7.2

Maatschappij

57

57

57

57

Subtotaal 4 Bestuur en Samenleving

386

386

386

386

5 Overzichten en Middelen

0.1

Uitkering Provinciefonds

255.967

244.976

244.138

237.283

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

335.050

335.050

336.050

336.050

0.4

Deelnemingen

1.200

1.200

1.200

1.200

1.9

Bestuur,overige baten en lasten

22

22

22

22

Subtotaal 5 Overzichten en Middelen

592.239

581.248

581.410

574.555

Overhead

0.6

Overhead

2.204

2.167

2.167

2.167

Subtotaal Overhead

2.204

2.167

2.167

2.167

Totaal Baten

687.473

659.690

638.886

622.022