Bijlage 7 Afkortingenlijst

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

ANLb

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Arhi

(Wet) algemene regels herindeling

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

bbp

Bruto binnenlands product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

BSD

Bestaand stads- en dorpsgebied

BZK

(ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CHS

Cultuurhistorische Hoofdstructuur

CLINSH

CLean INland SHipping

CmK

Cultuureducatie met Kwaliteit

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DP

Doorgeschoven prestatie

EAZ

Economische Agenda Zuidvleugel

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMU

Economische en Monetaire Unie

Fido

(wet) Financiering decentrale overheden

FmA

Focus met Ambitie

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

GPWO

Greenport Westland Oostland

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

GWW

Grond Weg en Waterbouw

HIC

Haven Industrie Complex

HOF

(Wet) houdbare overheidsfinanciën

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

IBT

Interbestuurlijk toezicht

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IPO

Interprovinciaal Overleg

IQ

InnovationQuarter

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IVN

Instituut voor Natuureducatie

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

KRW

Kaderrichtlijn Water

LPI

Living Planet Index

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MVI

Maatschappelijk verantwoord inkopen

NNN

Nationaal Natuur Netwerk

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

O&O

Onderzoek en ontwikkeling

OD

Omgevingsdiensten

ODWH

Omgevingsdienst West-Holland

ONW

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland

OP West

Operationeel programma West

OV

Openbaar vervoer

OVP

Overlopende passiva

P&C

Planning en Control

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

POW

Personenvervoer over water

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PZG

Programma Zuid-Hollands Groen

PZH

provincie Zuid-Holland

PZI

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

RNT

Regionale Netwerken Topsectoren

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

SEOP

Stichting Educatieve Orkestprojecten

SGBP

Stroomgebiedbeheerplan

SHV

Strategische Huisvestingsvisie

SKNL

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

SNL

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

TBO

Terreinbeherende organisaties

UHB

Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VGG

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

VI

Vanquard Iniative

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRM

Visie Ruimte en Mobiliteit

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb

Wet bodembescherming

WPF

Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland

Wro      

Wet ruimtelijke ordening