Inleiding en meerjarenraming

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, Precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo) en de heffing voor Grondwaterbeheer. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige twee heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

Meerjarenraming

Opbrengsten
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017 na VJN

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Grondwaterbeheer

539

490

490

490

490

490

Opcenten motorrijtuigenbelasting

324.362

332.000

334.000

334.000

335.000

335.000

Precario en leges

1.135

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Uitvoering WABO

1.301

2.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Totaal lokale heffingen

327.337

335.740

338.740

338.740

339.740

339.740