Moties

Nr.

Onderwerp

Binnen bestaand beleid

Binnen bestaande middelen

doel

I/S

R/E

2018

2019

2020

2021

685

lndicator Informatieveiligheid

ja

nvt

1*

715,720,728

Klimaat, Glastuinbouw, Energiebesparing
Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

ja

nee

3.2

i

e

2,7

nee

3.2

i

r

2,7

2,6

719

Vergoeding schade zomerganzen

ja

ja

1.4

721

Aanvullende investeringen fietsenstallingen OV-knooppunten

ja

ja

2.2

722

Kwaliteitsimpuls Vergunningverlening uitvoeringsplan

ja

ja

1.6

723

Ondezoek terugbrengen OV-tarieven naar prijspeil 2015

nvt

nvt

2.2

724

lnvesteren in economische innovatie

ja

nee

3.1

i

e

8

8

725

Miljoenen voor winst & weidevogels

ja

ja

1.4

726

Voorzorgsbeginsel GenX

nvt

nvt

1.6

729

Gelijktrekken OV tarieven provinciale concessies

ja

ja

2.2

730

Gaswinning onder bewoond gebied

nvt

nvt

3.7

733

Luchtkwaliteit

nvt

nvt

1.6

Totaal

10,7

10,7

2,6

0

I/S = Incidenteeel / Structureel

R/E = toevoeging aan Reserve of Exploitatie

(bedragen x € 1 mln)

Toelichting