Strategisch bezit

Eén van de gevolgen van de nota ‘Naar een Opgavegericht Grondbeleid” is dat bestaande grondposities geijkt zullen worden op mogelijk strategisch belang van te verwachten ontwikkelingen in het provinciaal beleid. Zo zijn er kavels die zich uitstekend lenen voor natuur- of watercompensatie, die aansluiten op doelen vanuit energietransitie of waarvan een gerede verwachting bestaat dat die zeer van pas zullen komen bij gebiedsprocessen. Als aandeel in de totale provinciale portefeuille zal de omvang van om strategische redenen vast te houden gronden beperkt blijven.
Strategische aankopen worden gedaan als de provincie in de gelegenheid komt om onder gunstige voorwaarden grond aan te kopen die in de nabije toekomst nodig zijn voor uitvoering van provinciaal beleid. In het kader van het nieuwe grondbeleid wordt deze mogelijkheid vereenvoudigd.