Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Recapitulatie incidentele lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

2018

2019

2020

2021

3-1

Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Economische clusters en innovatief MKB faciliteren

34.382

26.048

3.270

0

3-2

Schone en toekomstbestendige energie

Kaders stellen, uitv.en de provincie vertegenw.t.b.v.energie

4.915

1.715

187

53

3-3

Beter benut (bebouwd) gebied

Actualiseren en uitvoeren ruimtelijk beleid

4.564

4.806

1.547

2.594

Adviseren over en beoordelen van gemeent.ruimtelijke plannen

-102

-50

0

0

Regionale samenwerking

-50

0

0

0

Verkennen beter benutten (bebouwd) gebied

285

260

188

0

3-5

Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Regionale afstemming

262

0

0

0

Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plan.

-50

-50

0

0

Voorw.scheppen& onderst.v.gem.v.d.versterk.v.werklocaties

11.276

440

500

500

3-6

Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Restaureren monumenten en onderhouden molens

5.480

1.800

0

0

Erfgoedlijnen ontwikkelen en beleefbaar maken

3.825

2.000

900

0

Presenteren en toegankelijk maken archeologische vondsten

325

0

0

0

3-7

Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Opdrachtverlening aan Omgevingsdienst&mon.uitv.verontr.loc.

6.821

8.478

5.624

847

Uitvoeren van (pre)nazorg stortloc.i.h.k.Wet milieubeheer

13

26

40

54

Verken.&org.kennisuitwiiseling duurzaam gebruik ondergrond

300

600

400

0

Saldo

72.246

46.073

12.656

4.048

Recapitulatie incidentele baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

2018

2019

2020

2021

3-1

Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Economische clusters en innovatief MKB faciliteren

80

80

80

0

3-7

Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Opdrachtverlening aan Omgevingsdienst&mon.uitv.verontr.loc.

694

694

347

347

Saldo

774

774

427

347