5.2 EMU saldo en geprognosticeerde balans

Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus uitgaven van de rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten spreken we van een EMU-tekort. Het Rijk en de decentrale overheden hebben afgesproken dat de decentrale overheden samen een EMU-tekort mogen hebben van maximaal 0,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Het Rijk stelt vervolgens periodiek vast wat het maximale aandeel hiervan mag zijn van gemeenten, provincies en waterschappen.

Met ingang van 2017 is er een wijziging vanuit het BBV rondom het EMU-saldo. Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat sturing op basis van het stelsel van baten en lasten plaatsvindt, kreeg het EMU-saldo niet de gewenste aandacht in de begrotings- en verantwoordingscyclus die nodig wordt geacht. Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en moet het meerjarig EMU-saldo in de begroting worden opgenomen. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt Provinciale Staten meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

De ontwikkeling van het saldo heeft geen consequenties voor de provincie Zuid-Holland. Het Rijk treft vooralsnog geen maatregelen. Bovendien verwacht het CBS (op basis van cijfers van decentrale overheden) dat decentrale overheden binnen de norm blijven. Daarnaast is van belang dat de minister van Financiën bij de behandeling van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) heeft aangegeven dat de wet geen gevolgen zal hebben voor investeringen van decentrale overheden. Dat geldt voor deze kabinetsperiode, maar ook daarna.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe het EMU-saldo zich meerjarig ontwikkeld.

Balans
(bedragen x € 1 mln)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

EMU-saldo

-101,9

-123,9

15,7

-141,9

Geprognosticeerde balans 2018

Activa
(bedragen x € 1.000)

Beginbalans 2017

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Vaste activa

Financiële vaste activa

24.359

42.482

66.939

93.560

134.931

171.552

Deelnemingen

18.367

36.411

60.911

85.911

123.661

158.661

Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

4.076

4.155

4.113

5.733

9.354

10.975

Overige verbonden partijen

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

Immateriële vaste activa

112.452

141.598

179.566

196.240

192.580

187.104

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

11.308

26.471

24.682

22.972

21.568

20.414

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

101.143

115.127

154.883

173.268

171.013

166.690

Materiële vaste activa

890.099

936.475

1.071.487

1.185.565

1.244.276

1.390.929

Investeringen met economisch nut

120.159

119.266

114.210

130.800

121.910

113.756

Investeringen met maatschappelijk nut

769.940

817.209

957.277

1.054.765

1.122.366

1.277.173

Totaal Vaste activa

1.026.910

1.120.555

1.317.991

1.475.365

1.571.787

1.749.584

Vlottende activa

Liquide middelen

119.702

99.702

79.702

59.702

39.702

19.702

Banksaldi

119.698

99.698

79.698

59.698

39.698

19.698

Kassaldi

4

4

4

4

4

4

Overlopende activa

25.480

25.480

25.480

25.480

25.480

25.480

Nog te ontv.bedrag op uitk.overheden met spec.bestedingsdoel

8.310

8.310

8.310

8.310

8.310

8.310

Overige overlopende activa

12.611

12.611

12.611

12.611

12.611

12.611

Vooruitbetaalde bedragen

4.559

4.559

4.559

4.559

4.559

4.559

Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar

343.578

296.323

80.000

80.000

80.000

80.000

Overige vorderingen

7.031

7.031

7.031

7.031

7.031

7.031

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar

237.198

190.193

-0

-0

-0

-0

Vordering op openbare lichamen

99.349

99.099

72.969

72.969

72.969

72.969

Voorraden

24.085

17.019

27.236

31.476

31.128

19.703

Onderhanden werk voorraden

24.085

17.019

27.236

31.476

31.128

19.703

Totaal Vlottende activa

512.845

438.524

212.418

196.658

176.310

144.885

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

1.539.756

1.559.079

1.530.409

1.672.024

1.748.097

1.894.469

Passiva
(bedragen x € 1.000)

Beginbalans 2017

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

684.815

717.048

722.365

690.695

694.808

710.151

Algemene reserve

77.479

68.563

75.295

85.653

122.790

166.626

Bestemmingsreserve

572.365

648.485

647.070

605.042

572.018

543.525

Nog te bestemmen resultaat lopend jaar

34.970

Vaste schulden,rentetypische looptijd van één jaar of langer

435.711

401.553

406.713

585.850

693.667

894.373

Binnenlandse banken

435.711

401.553

406.713

585.850

693.667

894.373

Voorzieningen (exclusief voorzieningen dub.deb.)

34.964

34.776

34.836

34.897

35.277

33.460

Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen

34.964

34.776

34.836

34.897

35.277

33.460

Totaal Vaste passiva

1.155.490

1.153.377

1.163.914

1.311.442

1.423.751

1.637.984

Vlottende passiva

Overlopende passiva

314.472

335.909

307.954

279.119

276.383

268.920

Nog te betalen kosten

164.173

180.983

180.983

180.983

180.983

180.983

Overige vooruit ontvangen bedragen

110

9.016

9.016

9.016

9.016

9.016

Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel

150.189

145.909

117.955

89.119

86.383

78.920

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr

69.793

69.793

69.793

69.793

69.793

69.793

Overige schulden

69.793

69.793

69.793

69.793

69.793

69.793

Totaal Vlottende passiva

384.265

405.702

377.747

348.912

346.176

338.713

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

1.539.755

1.559.079

1.541.661

1.660.355

1.769.927

1.976.697