2.1 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De basis voor de begroting en het meerjarenperspectief is het financieel perspectief tot en met de Voorjaarsnota 2017. De Begroting 2018 en de meerjarenraming 2018-2021 zijn opgebouwd op basis van de vastgestelde meerjarenraming 2017-2020, de Voorjaarsnota 2017, het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 en de Meicirculaire 2017. Voor de ontwikkeling van de financiële ruimte wordt verwezen naar het overzicht in het Budgettair kader aan het begin van dit boekwerk. Bij het opstellen van de begroting is verder onder andere rekening gehouden met de onderstaande uitgangspunten.