Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

(bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Verschil Jaarrekening 2016 - Begroting 2018

Verschil Begroting 2017 na Voorjaarsnota - Begroting 2018

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3-1

Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

Economische clusters en innovatief MKB faciliteren

-26.885

719

-27.604

-16.512

301

-16.813

Onderst.van&ruimt.voorw.schepp.voor toeris/recr.ondern.schap

2.042

1.715

328

0

0

0

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

1.557

7

1.551

-42

0

-42

3-2

Schone en toekomstbestendige energie

Kaders stellen, uitv.en de provincie vertegenw.t.b.v.energie

-1.273

298

-1.570

455

182

274

3-3

Beter benut (bebouwd) gebied

Actualiseren en uitvoeren ruimtelijk beleid

-1.038

9.587

-10.625

1.540

0

1.540

Adviseren over en beoordelen van gemeent.ruimtelijke plannen

499

0

499

-12

0

-12

Regionale samenwerking

1.158

0

1.158

50

0

50

Verkennen beter benutten (bebouwd) gebied

-520

0

-520

-447

0

-447

3-4

Goede ruimtelijke kwaliteit

Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plan.

544

0

544

-64

0

-64

Organiseren en delen kennis

480

0

480

0

0

0

Aanleg, beheer en herstel landschapselementen

570

0

570

59

0

59

3-5

Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

Regionale afstemming

166

0

166

-326

0

-326

Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plan.

66

0

66

-64

0

-64

Toezicht op huisvesting vergunninghouders

176

0

176

0

0

0

Toezicht op gemeentelijke huisvestingsverordeningen

352

0

352

0

0

0

Voorw.scheppen& onderst.v.gem.v.d.versterk.v.werklocaties

-17.321

0

-17.321

2.168

0

2.168

3-6

Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Restaureren monumenten en onderhouden molens

-4.529

0

-4.529

-247

0

-247

Erfgoedlijnen ontwikkelen en beleefbaar maken

-2.050

498

-2.548

-1.234

498

-1.732

Presenteren en toegankelijk maken archeologische vondsten

-55

0

-55

-25

0

-25

3-7

Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

Opdrachtverlening aan Omgevingsdienst&mon.uitv.verontr.loc.

-3.843

1.767

-5.610

633

613

20

Uitvoeren van (pre)nazorg stortloc.i.h.k.Wet milieubeheer

364

277

87

-330

0

-330

Verken.&org.kennisuitwiiseling duurzaam gebruik ondergrond

451

0

451

-14

0

-14

Saldo

-49.088

14.867

-63.955

-14.410

1.593

-16.003