2.7 Investeren, waarderen en afschrijven

Investeringen en afschrijvingen voor 2018 en verder zijn opgenomen conform de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de op 14 december 2016 door Provinciale Staten vastgestelde herziene beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2017). Zie daarnaast paragraaf 5.8 voor een nadere toelichting op de investeringskredieten.