Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Verschil Jaarrekening 2016 - Begroting 2018

Verschil Begroting 2017 na Voorjaarsnota - Begroting 2018

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4-1

Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Versterken van bestuurlijke samenwerking (incl. Arhi)

-1.964

0

-1.964

-2.901

0

-2.901

Risicogericht uitvoeren van interbestuurlijk toezicht

158

0

158

0

0

0

Risicogericht uitvoeren van financieel toezicht

909

0

909

-193

43

-236

Ris.ger.toez.op archief-&infobeh. van gem.,watersch.&prov.or

155

0

155

0

0

0

Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (PS)

1.344

483

861

-188

0

-188

Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (GS)

1.065

37

1.028

-100

10

-110

Adviseren en ondersteunen van het bestuur

4.871

-102

4.972

-812

38

-851

Transparante overheid vergroten

-1.427

0

-1.427

344

0

344

4-2

Cultuurparticipatie en bibliotheken

Ondersteunen van cultuurparticipatie

1.072

-9

1.081

0

0

0

Ondersteunen van bibliotheken

617

0

617

0

0

0

4-3

Borgen kennis sociaal domein

Borgen van kennis over het sociale domein en maatsch.ontwikk

-1.825

0

-1.825

-56

0

-56

Afbouwen van subsidies voor maatschappelijke participatie

8.062

0

8.062

3.973

0

3.973

4-4

Afbouw taken jeugdzorg

Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

6.376

6.000

376

0

0

0

Saldo

19.411

6.410

13.002

68

91

-23