2.3 Rente

De rentekosten die aan vaste activa worden toegerekend wordt bepaald door middel van een zogenoemde omslagrente. De grondslag van toerekening is de boekwaarde van de vaste activa op 1 januari van het boekjaar en de te verwachten werkelijke rentekosten. Dit leidt tot een omslagrentepercentage van 1,6 % in 2018.