2.4 Uitkering Provinciefonds

De meerjarenraming voor de uitkering uit het Provinciefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2017. Hierin zijn zowel de meerjarige ontwikkelingen aangegeven ten aanzien van de algemene uitkering als van decentralisatie-uitkeringen.