2.8 Verklaring verschillen

Conform het BBV is er een toelichting gemaakt op de aanmerkelijke verschillen tussen de geraamde bedragen van het Begrotingsjaar 2018 en de Jaarrekening 2016 en tussen de geraamde bedragen van het Begrotingsjaar 2018 en de geraamde bedragen van het vorig begrotingsjaar na wijziging (Begroting 2017 na Voorjaarsnota 2017).
Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een + een voordeel betreft (Begroting 2018 is in dat geval lager dan Jaarrekening 2016 / Begroting 2017 na Voorjaarsnota 2017). Een bedrag met een – teken betreft een nadeel (Begroting 2018 is in dat geval hoger dan Jaarrekening 2016 / Begroting 2017 na Voorjaarsnota 2017).