Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

(bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Verschil Jaarrekening 2016 - Begroting 2018

Verschil Begroting 2017 na Voorjaarsnota - Begroting 2018

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast

-325

-153

-172

355

110

245

Stimuleren van klimaatadaptatie

251

0

251

0

0

0

Bevorderen van een waterrobuuste ruimtelijke inrichting

724

0

724

0

0

0

1-2

Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdr.bereik.evenw.beschikb.&vraag zoetwater en uitv.Deltapr

826

0

826

0

0

0

Beschermen van drinkwaterbronnen

223

0

223

0

0

0

Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich.

-2.845

-2.867

22

2.383

3.003

-620

Beleidsvorming & gebiedsafspraken maken over veenbodemdaling

67

0

67

0

0

0

1-3

Recreatie en groenbeleving

#Realiseren en verbeteren recreatieve groen-en watergebieden

2.033

0

2.033

0

0

0

#Real.&verb.recr.routestruct.&aansluiting stedelijk gebied

764

0

764

0

0

0

#Verbind.&onderst.vrijw.inzet i.h.groen incl.maatsch.&groene

322

31

291

0

0

0

#Organiseren uittreden uit de recreatieschappen&afbouw G.Z-H

15.839

12.043

3.797

0

0

0

Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

2.910

1.955

955

8.912

850

8.062

Beheer recreatievoorzieningen

-1.199

-150

-1.049

-735

-133

-602

Innovatie in recreatie en groenbeleving

-2.478

3

-2.482

-496

0

-496

1-4

Natuur en biodiversiteit

#Beschikb.krijgen grond inr.rest.Nat.netw.Ned.incl.verbind.

737

0

737

0

0

0

#Organiseren en innoveren natuurbeheer in Natuurnetwerk Ned.

2.062

0

2.062

0

0

0

#Actualiseren Natura 2000 beheerplannen&nalev.overeeng.afspr

2.176

134

2.042

0

0

0

#Faciliteren agrarisch natuur- en landschapsbeheer

498

0

498

0

0

0

#Facil.verh.biodiversiteit over.gebied&beh.beschermde soort

615

0

615

0

0

0

Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

6.034

40.015

-33.981

3.472

-24.665

28.137

Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

-3.916

72

-3.988

-724

129

-853

Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

-1.457

-87

-1.370

4.088

2.219

1.870

1-5

Duurzame landbouw

Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb

-4.329

-1.895

-2.434

1.658

907

752

Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

-1.827

-1.115

-712

794

387

407

Faciliteren aanvragen kavelruil

21

0

21

0

0

0

1-6

Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

Kaders stellen & de prov.vertegenw.t.b.v.alle milieuaspecten

3.790

300

3.490

335

150

185

Beheersb.houden,saneren&voorkomen van externe veiligknelpunt

6.112

198

5.913

566

0

566

Beheersb.houden,saneren&voorkomen van knelpunt.i.d.luchtkw.

3.660

1.631

2.029

7.930

6.320

1.610

Beheersb.houden,saneren&voorkomen van geluidshinder

81

0

81

-30

0

-30

Opdrachtverl.toepassen Nota Vergunningverl., Toez.&Handh.

-4.511

-1.999

-2.512

-337

0

-337

Saldo

26.857

48.115

-21.258

28.172

-10.724

38.895